The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8262 of 10246
Sender Date Recipient
Rentekammeret [+]

Sender’s Location

København

30.12.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original
Den 30deDecember 1839. 491


Allerunderdanigst Forestilling

Paa Grund af, at Conferentsraad Thorvaldsen i en Række af Aar har opholdt sig i Italien, har der ikke før hans Ankomst hertil i forrige Aar været beregnet nogen Rangskat af den ham allernaadigst tillagte Rang. –
Ophold i Udlandet begrunder imidlertid ikke i og for sig Fritagelse for at udrede Rangskat; thi ligesom Intet herom er bestemt i de paagjældende Anordninger, saaledes beholde vedkommende Rangspersoner relative til Danmark deres Rettigheder, som saadanne under deres Ophold i Udlandet. Med Hensyn hertil er det ogsaa ved allerhøiest Resolution af 26de October dette Aar allernaadigst paalagt dette Kollegium i de Tilfælde, hvor en Rangsperson, der nyder Indtægter af nogen Kongelig Kasse, i længere Tid opholder sig i Udlandet at foranstalte, at Beløbet af den Rangskat, han har at erlægge, i Mangel af Betaling indeholdes i de ham saaledes tillagte Indtægter.
Ifølge heraf maa det antages at paaligge Conferentsraad Thorwaldsen at svare den ommeldte Skat for den forbigangne Tid af den ham forundte Rang, nemligen fra den 18de November 1819 som virkelig Etatsraad og fra den 10de September forrige Aar som Conferentsraad. Da imidlertid Rangskatten for den Række af Aar, i hvilke den efter Omstændighederne ikke har kunnet opkræves, vil opløbe til en ikke ubetydelig Sum, har Kammeret troet, at Deres Majestæt vilde allernaadigst finde Anledning til at lade Skatten bortfalde for den Tid, Conferentsraad Thorwaldsen har opholdt sig udenlands, saaledes at Rangskat først beregnes for ham fra den Dag, han ved sin Tilbagekomst til Danmark blev udnævnt til Conferentsraad. Vi tillade os saaledes i dybeste Underdanighed at indstille:

om Opkrævningen af Rangskat for Conferentsraad Thorwaldsen af den ham som virkelig Etatsraad tillagte Rang maa for Tidsrummet fra den 18deNovember 1819 til den 10deSeptember forrige Aar, allernaadigst tillades at bortfalde.

Rentekammeret, den 10de December 1839

[MN? xxxxxxmann?] Kongslev Collin [xxxxx]
Rothe Wolfhagen. Esmark [xxxxx] [xxxx]. J. Unsgaard


/ Carpn[?]

Angaaende Conferentsraad Thorwaldsens Rangskat.


[på den næste side med en anden hånd:]
Vi ville allernaadigst, at Conferentsraad Thorvaldsen forbliver ukrævet for Rangskatten som virkelig Etatsraad for Tidsrummet fra d. 18e Novbr: 1819 til d: 10de Septbr: f.A. –

Kjøbenhavn, d 30e Decbr: 1839.
Christian R

Archival Reference
Rigsarkivet, Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kammerkancelli, Danske relations- og resolutionsprotokoller, løbenummer 2411-153
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Exemption from Taxes on Rank and Order
Persons
I.J. Unsgaard
Last updated 07.11.2016 Print