The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7190 of 10246
Sender Date Recipient
Finnur Magnússon [+]

Sender’s Location

København

6.4.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

[…]

(Indsendt.) Uddrag af et Brev fra en ved sin videnskabelige Dannelse udmærket, i Italien reisende, engelsk Adelsmand, til en Ven i Kjøbenhavn, dateret Rom den 28de Februar 1837:

– “Hyppige Besøg i Deres berømte Landsmand Thorvaldsens Attelier have her især forlystet mig: han maa med Rette ansees for de nyere Tiders ypperste Billedhugger. Den i sin Tid høistpriste Canova er nu for det meste glemt. Hans Værker taale aldeles ikke at sees ved Siden af Thorvaldsens. Om der end ellers intet mærkværdigt var at see i Kjøbenhavn, fortjente det dog at besøges, blot for at kunne beundre de herlige Billedstøtter af den store Mester, som jeg nu haaber ere blevne opstillede der i ders største Kirke. ” –

Hvad kan man da ikke i sin Tid haabe for Kjøbenhavn af det paatænkte Thorvaldsenske Museum! At saavel Danmarks Hæder, som Kiøbenhavns og følgelig hele Landets Velstand og Anseelse ville, naar det kommer i Stand, vinde uberegnelig derved, forekommer Indsenderen heraf (som ellers aldeles ingen Deel har i den det vedkommende Plan eller Indbydelsen til dens Fremme) at være saa klart, at det ingen videre Udvikling behøver. – Grækenland frembragte den klassiske Oldtids største Kunstnere, Digtere og Videnskabsmænd. Den uforgængelige Ære, som det saaledes for Aartusinder siden vandt, blev vistnok, i vore Dage, Hovedaarsagen til dets endelige Befrielse for langvarigt Trældomsaag, samt til det græske Folks aandelige og politiske Gjenfødelse. De som søge at undertrykke den Sandhed, at det er en stor Ære for Danmark at have frembragt den nyere Verdens Phidias, eller stræbt at forhindre at hans Værker der kunne faae et dem og ham værdigt Gjemmested, betænke vel ikke den Skam eller Skade som deres ubegribelige og blinde, om end nok saa vel meente Iver mod det omhandlede Foretagende, i Fremtiden den muelig kunde volde det danske Folk. For dem vil Efterslægtens Saga kun kunne frembringe den Undskyldning: De vidste ikke hvad de gjorde.

[…]

General Comment

Dette er en artikel, der blev trykt i avisen Dagen, nr. 82, 6.4.1837.
Ifølge Barfod, op. cit., er teksten skrevet af Magnússon.

Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 145 (omtalt i noten).

Subjects
Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles
Last updated 18.08.2016 Print