The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10122 of 10244
Sender Date Recipient
H.N. Clausen [+]

Sender’s Location

København

20.5.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Jeg tillader mig at henstille til Deres Excellence, om De ikke maatte finde del rettest, at foranledige en Bestemmelse taget angaaende Beløbet af det Honorar, man foreløbigen er bleven enig om at tilstaae Professor Høyen. Det forekommer mig, at en længere Udsættelse let kan være udsat for at blive misforstaaet.


Den 20de Mai 1848.
Ærbødigst
H. N. Clausen.


[herefter Collins kommentar:]
Fuldkommen enig med Hr. Professor Clausen i ovenstående iler jeg med at udbede mig de Herrer Executorers Yttring, om de i den Anledning ville samles og da naar? eller om Nogen af dem vil gjøre et skriftligt Forslag.

D.u.s. Collin


[herefter Thieles kommentar:]
Jeg er fuldkommen af samme Mening, men da jeg staaer i Begreb med at foretage en lille Udflugt i næste Uge, maa jeg bede mig undskyldt, hvis et Møde berammes. Med Hensyn til Honorarets Størrelse vil jeg sikkert, være enig med de ærede Herrer, som vist alle ønske, at det maa kunne blive i enhver Henseende tilfredsstillende.

Den 20de Mai 1848. J. M. Thiele.


[herefter Clausens kommentar:]
Dersom intet Andet er at forhandle, kunde maaske denne Sag afgjøres skriftligt. For at gjøre et Skridt hertil, vil jeg tillade mig at nævne, hvad jeg har tænkt mig som passende: 4-500 Rdl.

Den 20de Mai. H.N. Clausen


[herefter Collins kommentar:]
Netop den Sum, som jeg havde paatænkt. Hr. Etatsraad Schouw, som besørger vore Udbetalinger, vil vel drage Omsorg for Tilsendelsen af disse 500 Rdl.

Deres hengivne
Collin.

General Comment

Disse forhandlinger mellem eksekutorerne i Thorvaldsens bo handler om det honorar, som kunsthistorikeren N.L. Høyen skulle modtage for sine planer for ophængningen af Thorvaldsens malerisamling, selvom eksekutorerne havde valgt ikke at følge Høyens plan. De afsendte et brev 23.5.1848 med honoraret. Høyen valgte at returnere pengene og brevet dagen efter.
Nærværende dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 157.

Subjects
Thorvaldsen's Collection of Paintings
Last updated 07.01.2013 Print