The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10121 of 10244
Sender Date Recipient
Johann Scholl [+]

Sender’s Location

København

17.4.1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Höistærede Hr: Etatsraad!

Mit Barns langvarige Sygdom saavel, som min Kones samtidige Nedkomst have blottet mig saaledes for alle Midler, at jeg ved den nærmende Flyttedag seer mig ude af Stand til at betale min Huusleie. Jeg beder derfor om at De vil tilstaae mig de 50 Spezier dertil, jeg haaber at Hr: Professor Bissen ikke vil være imod denne Bøn.

Desværre have min huuslige sørgelige Forhold i den sidste Tid forhindret mig i at arbeide, dog troer jeg ved Flied at kunne indhente det Forsømte.

  Deres velædelhed
Kjobenhavn  
17 April 1848. erbødigst
  Johann Scholl.


Naar Prof Bissen kan bevidne, at Sch. arbeider for Museet, og har, eller snart kan faae, disse Penge tilgode, saa vil jeg ej modsette deres forskudsvise Udbetaling; men til at uddele Gratificationer af Museets Kasse, anseer jeg mig uberettiget; (ved Gratificat: forstaaer jeg her ”milde Gaver”)

18 Apr 1848
Collin

Scholl har vistnok intet tilgode, men jeg troer dog, at han, naar han ellers, som han [faar i Krav?], vil være flittig, nok kan komme ud af den Gjeld, han er kommet i til Museet. – Derfor stemmer jeg for at han modtager de ønskede 100r.

Bissen.

Archival Reference
gmI, nr. 91
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Last updated 10.05.2011 Print