The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8367 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns 32 Mænd [+]

Sender’s Location

København

16.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Kjøbenhavns høie og velædle Magistrat.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Under 10de denne Maaned har Hr. Capitain og Murmester Sibbern, der tilligemed Grosserer J. H. Lund paa vor Forsamlings Vegne er Medlem af Bygningskommissionen for Thorvaldsens Musæum, tilstillet os hosfølgende Skrivelse, hvori han, efter at have forudskikket et Udtog af det Passerede i Kommissionens Møder, har gjort Forsamlingen bekjendt med tvende Skrivelser, respektive af 20de f. M. og 8de d. M., han i sin fornævnte Egenskab har fundet sig foranlediget til at tilskrive Kommissionen, og hvilke Skrivelser fornemmeligen angaae hans Frygt for, at Bygningsarbeidet ikke vil opnaae den fornødne Soliditet, med mindre visse Methoder følges, som i Skrivelserne ere nærmere detaillerede.
Vel maa Forsamlingen erkjende, at mangle tilstrækkelig Sagkundskab til at kunne gaae ind paa Sagens Realitet. Men da de af Hr. Capitain Sibbern reiste Tvivl angaae et Spørgsmaal, der er af ganske særdeles Interesse for Kommunen som Bygherre i Henseende til den paagjældende bekostelige og vigtige Bygning, maa vi ansee det for Kommunalbestyrelsens Pligt, i Tide at agte paa de Vink, der saaledes ere den givne af dens eneste bygningskyndige Delegerede. Vi formeene derfor, at det burde tages under Kommunalbestyrelsens forenede Overveielse, om ikke Capitain Sibberns Bemærkninger bør søges bedømte af en competent Autoritet, for at man derefter kan tage nærmere decisiv Bestemmelse.
Da Spørgsmaalet, saavidt vi skjønne, ikke synes saameget at afhænge af visse praktiske Vanskeligheders Bortfjernelse, som fornemmeligen at beroe paa en videnskabelig Dissents imellem tvende theoretiske Principer med Hensyn til Hvælvingens Byggemaade og den Modstand, deres Spændkraft udkræver, m. v., forekommer det os, at Sagen bedst lader sig afgjøre ad den videnskabelige Vei igjennem Bygningskunstens Mathemathik, hvorfor vi og antage, at det kongelige Kunstakademi vil være dens rette Forum.
Ligesom Forsamlingen iøvrigt finder at burde anerkjende den rigtige Takt, hvormed Hr. Capitain Sibbern i denne Sag har vidst at sætte sig paa det ene rette Standpunkt, idet han som Byens Delegerede har henvendt sig til Kommunalbestyrelsen med sit Andragende, saaledes finde vi og i Sagen Anledning til at ønske taget under Overveielse, om Bygningskommissionen, der allene kan betragtes som Repræsentant for Kommunen qva Bygherre, bør paalægges at affordre Bygmesteren, Bygningsinspekteur Bindesbøll, motiveret Erklæring over Capitain Sibberns Bemærk-ninger, for at Sagen saaledes kan komme til aaben Discussion. hvorfra den hidtil fra Bygmesterens Side har været udelukket, idet han har erklæret ikke at kunne indlade sig i Discussion om de Tegninger og Construktioner, der alt ere approberede. Da vi finde, at det saavel i denne som i enhver anden Henseende vil være nødvendigt, at Kommunen som Bygherre uden Ophold gætter sig i sin rette Stilling til Enhver, der er beskjæftiget ved Arbeidet og dets Fremme, troe vi og at burde tilkjendegive, at den efter vor Formeening ved sin Fremtræden i denne Egenskab ingenlunde bør ansee sig saaledes bunden ved de approberede Tegninger og Planer, at den skulde have tabt sin naturlige Ret som Bygherre til at gjøre saadanne nærmere Anordninger i Udførelsens Detail, som den maatte overbevise sig om at være nødvendige for Bygningens Hovedøiemed.
Vi ansee det nemlig for en Selvfølge, at Approbationen af en vidtomfattende Plan til et saa betydeligt Arbeide som Thorvaldsens Musæum ikke kan være at forstaae om enhver Enkelthed, men ikkun om Planen i sin Almindelighed, da i andet Fald Bygherren maatte have renonceret paa sin Stilling som saadan i det Øieblik, han approberede Planen.
Nærværende Sags Behandling i vor Forsamling har tillige givet Anledning til. at det Spørgsmaal er blevet opkastet, om ikke den frivillig sammentraadte Commiltee for Opførelsen af Thorvaldsens Musæum maatte antages nu at have opfyldt sit Hverv, saa at de Midler, den har samlet til Musæets Opførelse, nu kunde modtages af Kommunen til Anvendelse efter Bestemmelsen. Det er blevet yttret, at der neppe skeer nogen yderligere Indsamling af frivillige Bidrag, og at saadanne neppe heller ville blive ydede, at i alt Fald en særlig Committee til deres Indsamling ikke synes nødvendig, hvorfor man mener, at Committeen selv maa føle, at dens Funktioner, der unægteligen have baaret saare gavnlige Frugter for det Amindelige, nu ere ophørte.
Da vi ansee en mundtlig Conference med den høie og velædle Magistrat over samtlige foranførte Punkter og hvad videre dermed staaer i Forbindelse nødvendig, skulde vi tillade os i Henhold til Forordning af 1ste Januar d. A. § 33 at udbede os en saadan, om hvis snarest mulige Berammelse vi forvente os behageligen underrettede.

Kjøbenhavn i Stadens 32 Mænds Forsamling den 16de Marts 1840.

Joh. Hammerich. P. Friedenreich. H. Thyberg. And. Nielsen. G. Schaper med Dissents. Lunde. Dahl.
Seidelin. H. Caspersen. Prætorius. Schultz. H. Gamst. H.C. Müffelmann.
G. Sibbern. Markussen. Kerrn. H.P. Hansen. Hedemann. D. Borgen.
A. H. Bjerre F. P. Hagen. J.C. Lund. Meinert. J. H. Lund. Kyhl.
P.C. Hansen. Rentzmann. A. Øst. Sager. Conr. Weidemann
General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit., som nævner, at originaldokumentet befinder sig i Magistratens arkiv.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering, se dog ovenfor.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 61-62.

Last updated 30.11.2011 Print