The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8368 of 10246
Sender Date Recipient
Gottfried Schaper [+]

Sender’s Location

København

17.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Foranlediget af Hr. Capitain Sibberns i Forsamlingen den 10de dennes fremlagte Bemærkninger og Udsættelser over Bygningsinspekteur Bindesbølls forfattede Projekt til Thorvaldsens Musæum, hvilket siden er approberet gjennem alle Instanser, tillader jeg mig at bemærke:
Dette Projekt, er udarbeidet under Medvirkning af en Kommission, bestaaende paa den Thorvaldsenske Museumscommittees Vegne af Oberst v. Prangen, Etatsraad Koch og Professor Hetsch, hvilken sidste dog i Løbet af Forhandlingerne fandt sig foranlediget til at udtræde, og paa den samlede Kommunalbestyrelses Vegne af Undertegnede samt Bygningsinspekteurerne Friis og Bindesbøll.
Efter at Tegningerne til dette Projekt af Kommissionen omhyggeligen vare gjennemgaaede og drøftede, bleve de den 5te August forrige Aar indsendte til Conmiitteen for Thorvaldsens Musæum tilligemed Overslag, Kommissionens Protokol og en detailleret og oplysende Beretning om Projektet. I denne Beretning forekommer følgende Passus:

“3) Med Hensyn til Construktionens Soliditet.”
“De ved Tegningerne fremstillede Construktioner, navnlig Hvælvingerne, findes at være aldeles solide.
Det er dog at bemærke, at det er raadeligt, ved Jernankere at formindske det af de trykkede Buer over Corridorerne foranledigede Sidetryk.”

Heraf vil behageligen sees, at Construktionerne og navnligen Gevælvterne ere behørigen tagne under Overveielse og ikke letsindigen overseete. Jeg for mit Vedkommende finder det saaledes ganske i sin Orden, at Bygningsinspekteur Bindesbøll ikke har villet indlade sig i at besvare de af Hr. Capitain Sibbern – vistnok uden Hjemmel – fremsatte Indvendinger, da Mænd af Faget, som Oberst Prangen. Etatsraad Koch og Bygningsinspekteur Friis ikke have fundet Anledning til at fremføre Noget, og i alt Fald ikkun have tilraadet at lægge Jernankere i de ubetydelige flade Hvælvinger over Corridorerne.
Da jeg nu var og endnu er aldeles enig med benævnte Mænd i denne Sag, saa maa jeg paa det Bestemteste protestere mod, at Hr. Capitain Sibberns Bemærkninger og Udsættelser som ubeviiste forelægges Kunstakademiets Bedømmelse, – og at, hvis desuagtet den samlede Kommunalbestyrelse maatte finde sig foranlediget til at gjøre dette Skridt, Hr. Capitainen da maatte tilholdes, at fremlægge mathematiske Beviser for sine Paastandes Bestyrkelse og Retfærdiggørelse.
Slutteligen tillader jeg mig at bemærke, at alle fra den foran benævnte Bygningskommission til Committeen for Thorvaldsens Musæum indsendte Tegninger, Breve, Protokol m.v. ere af Commiteen afsendte til den høie Magistrat under 13de August forrige Aar.

Den 17de Marts 1840. G. Schaper.
General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit., som nævner, at originaldokumentet befinder sig i Magistratens arkiv.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering, se dog ovenfor.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 63.

Last updated 30.11.2011 Print