The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9801 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

7.11.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Bravo [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Her Advocat Ricci og Agent Bravo!

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

No 132

Af Hr Bravos fra Livorno daterede Skrivelse af 7de October have vi med Tilfredsstillelse erfaret, at Fregatten Gefion lykkelig er afseilet med de Thorvaldsenske Efterladenskaber, og undlade ikke foreløbig at meddele:
1, At vi alerede [sic] i Skrivelse af 26 September, som nu formentlig vil være i de Herrers Hænder have bifaldet den med Peterskirkens Foresatte trufne Overenskomst, betræffende de 2 til Piusmonumentet henhørende Statuer (Inventariets No 125) –
2, At den i Inventariets No 233 ommeldte Mercurstatue nu vil kunne udleveres til hr Wagner som en Indledning til det med Kongen af Bayern forventede Bytte.
3, At vi Intet have at erindre imod, at de 4 i Inventariets No ommeldte Basreliefs blive udleverede til Hr Holbeck
4, At der i Anledning af Hr Holbecks Skrivelse til Boet af 6 October d A, hvori han anmoder om Erstatning for den Tid, hvori han har staaet i den Afdødes Tjeneste, vil være at udbetale til ham 200 Scudi
5) Vi gjentage, at de Herrer ville kunne afgjøre Mellemværendet med Ceci og Camia efter bedste Skjøn.
Den Brystnaal, som er oversendt i Kisten No 7, og som Hr Bravo har ønsket sig, vil det være os en Fornøielse at kunne skjænke ham som et Minde om den Afdøde, og tilføie vi, at det er en Misforstaaelse, naar hr Bravo formener, at Medundertegnede Professor Schouw skulde have ønsket at erholde den, eller derom have tilskrevet Hr Consul Dalgas.
Sluttelig tilføie vi, at vi have udstedt Fuldmagt til Hr Bravo til hos Torlonia &Csr at oppebære 4381 Scudi 39 [papiret beskadiget] til Dækning af hr Dalgas Remisser og videre Omkostninger
Kjøbenhavn 7de November 1844.

[På den anden led i venstre margen på første side:]
Fremlagt i Conferentsraad Thorvaldsens Bo d 7deNovber 1844

GustBrock

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 444, nr. 132
Persons
Leonardo Camia · Filippo Ricci
Last updated 30.08.2013 Print