The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8817 of 10246
Sender Date Recipient
Henning Petersen [+]

Sender’s Location

Frederiks Stenbrud, Nexø

3.7.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Højvelbaarne Herr Conferentsraad og Deputeret for Finantserne Collin Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

tilskr Et. P. d. 14 Spt. 1841
om en Snees Cub. Favne el. mindre.

Af Landinspecteur Balsløw er jeg, ved Skrivelse af 3die f. M., anmodet om, at oversende til Deres Højvelbaarenhed 1 Cubikfavn Brokker, til at lade gjøre Forsøg med ved Opmuringen af den indvendige Deel af de tykke Mure ved Torvaldsens Museum. Disse Brokker giver jeg mig herved den underdanige Frihed at oversende med Overbringeren heraf, Skipper Lars Harild af Nexøe, som er beliggende med sin førende Jagt ved gammel Qvæsthuus.

I Fragt er Skipperen tilstaaet 22 Rbd, Brokkerne leverede fra Reelingen af Skibet.

Jeg tillader mig underdanigen at bemærke, at Brokker af mindre Dimensioner, ligesom og større paa 1 a 2 Cubikfod kan ligeledes faaes her ved Værket.

Da jeg modtog bemeldte Skrivelse fra Balsløw, vare alle de her i Nexøe hjemmehørende Skibe, som af og til komme hjem om Sommeren, fraværende efter Brænde i Rügenwalde og Colberg, og jeg maatte oppebie et af disse Skibes Hjemkomst for at kunne, for nogenlunde billig Betaling, faae Brokkerne oversendte, som er Aarsagen hvorfor de nu først fremsendes.

Jeg beder at jeg maa være anbetroet i Deres Højvelbaarenheds gunstige Bevaagenhed.

Frederiks-Steenbrud d: 3 Juli 1841.

underdanigen

Petersen

[koncept af Collin på bagsiden:]

til Petersen, d 20 Jul 1841

under Forudsætning af at alle Udgifter for Brokkerne er indbefattede i de 22r kunde flere, ogsaa af større Dimensioner, bruges – for det første 10 à 12 Cub.F. – Jeg skal nærmere conferere med de øvrige Medl. af Commiss. og da tilskrive P.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,76
Last updated 21.07.2011 Print