The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8643 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

15.12.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift:
DHrr Etatsraad Mundt / Justitsraad Münter / Professor Hetsch.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Til behagel. Giennemlæsning sendes et brev fra Capit Sibbern, og en Erklæring derover fra Grosserer Lund, der, saavidt jeg veed, er den af Commissionens Medlemmer, der uafbrudt følger Arbeidets Gang, og nærmest kiender Detailler af alle Anskaffelser.

Naar Theatermaler Lund kommer tilbage, skal jeg med Fornøielse Deeltage i et Møde. Da Arbeidet er sat omtrent 3 Maaneder tilbage og mange Penge ere spildte ved Hr Sibberns umodne Indsigelser, for hvilke han fik offentlig Roes af Borgerrepræsentanterne, saa kan det ikke interessere mig at holde et Møde med ham, uden at den Mand er tilstede, der, i Forening med Hr Professor Hetsch, viste ham og øvrige Vedkommende til rette.

15 Dec 1840

Collin

Læst, og kunde vel Sibbern underrettes om, at en Samling vil blive afholdt, naar Theatermaler Lund er kommen tilbage.
Münter

læst
Mundt

Af Herr Justitsraad Münters Mening
Hetsch

[i venstre margen:] meldt Sibbern d 16 Dec.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,68a
Persons
G.F. Hetsch · Just Henrik Mundt · Theodor Münter · Gottlieb Nicolai Sibbern
Last updated 18.07.2011 Print