The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8564 of 10246
Sender Date Recipient
NN 19.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen er baseret på datoen for mødet, hvorfra udskriften er foretaget.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Udskrivt

af det Passerede, ved Magistratens Samling med Stadens Borgerrepræsentanter og Committeen for Thorvaldsens Musæum, Løverdagen den 19de Septbr. 1840.

I Sagen angaaende det Thorvaldsenske Musæum er af Bygnings Commissionen under 1ste dennes fremsendt de af Bygnings Inspecteur Bindesbøll, i Overeenstemmelse med Beslutningen af 29de f: M indleverede og af ham udarbeidede Detail Tegninger og Calculer til Omkostningerne ved Bygningens Opførelse.

Disse Tegninger og Overslage have af Magistraten været tilstillede Stadens Borgerrepræsentanter til Gjennemsyn, hvorefter der ligeledes er givet Committeen for Thorwaldsens Musæum Leilighed til at gjøre sig bekjendt med samme.

Communal Bestyrelsen holdt i denne Anledning Samling med Bygnings Commissionen for Thorwaldsens Musæum og hvortil Committeen for Musæet var anmodet om tillige at give Møde.

Samtlige i den Bygnings Commissionens Skrivelse af 1ste dennes medfulgte Protocol Udskrivt omhandlede Puncter bleve gjennemgaaede, og besluttedes:

A: I Henseende til 3die Post N. 1 om Fundamenternes Nedbrydning, at overlade Afgjørelsen i denne Henseende aldeles til Bygnings Commissionen

B. Betræffende 3die Post N. 2 angaaende Forhallen; ligesaa og approberedes derhos at Forhallen bliver 3 Alen lavere.

C. 4de Post N. 2, angaaende Skorstenenes Dimension, fandtes Intet at erindre, naar Bygnings Commissionen derpaa erhverver rette Vedkommende Sanction.

Conferentsraad Schäffer formeente derimod at det i denne Henseende burde forblive ved Brand Forordningens Bydende.

D, 4de Post Nr 3 om Ankernes Anbringelse, overlades som Litr. A aldeles til Bygnings Commissionens Afgjørelse.

E. 5te Post Nr 1 og 2 angaaende Ende Partiet mod Slots Kirken; approberedes.

De øvrige Punkter, hvorom ingen Dissents mellem Commissionens bygningskyndige Medlemmer har fundet Sted, bifaldtes, hvorhos Detail Tegningerne approberedes. Iøvrigt bliver det af Bygnings Commissionen nøie at paasee at den ved allerhøieste Resolution af 13de Novbr. 1839 fastsætte Udgivts Sum til Musæets Bygning i det høieste 200,000rbd ingenlunde overskrides.

Om Foranførte vedtoges at indgive Indberetning til Cancelliet med Hensyn til de Afvigelser der i enkelte Dele under den detaillerede Plan have viist sig fra de oprindelige af Hans Majestæt approberede Tegninger. Professor Hetsch som Medlem af Committeen for Musæet, erklærede sig paa dennes Vegne tilfreds med den i nærværende Samling trufne Afgjørelse, men udbad derhos en Udskrivt af det Passende meddeelt Committeen.

Capitain Sibbern refererede sig til sit Forrige og formeente at den nærmere Plan ikke kunde sættes i Udførelse uden forud erhvervet Kongelig Resolution.

#
in fidem
Di[xxxxxx]
Fuldmægtig

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 59
Last updated 19.08.2011 Print