The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8476 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

6.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Da Hr Professor Freund, som jeg i det af mig her i Staden under 5te December 1838 oprettede og af notar. publ. paategnede, Document, /: hvori jeg har gjentaget og nærmere bestemt min under d 24de Aug: 1837 og 25 Julii 1838 i Rom for notarius udtrykte sidste Villie om hvorledes der efter min Død forholdes med mine Efterladenskaber :/ havde, forsaavidt Skiftet efter min Død bliver at behandle her i Staden, udnævnt til Medexsecutor i Forening med dHerr Conferenceraad Collin og Professor, nu Justitsraad, Thiele samt den af Kjøbenhavns Magistrats Midte, som ifølge mit, i den 6te § af ovenmeldte under 5te Dcbr: 1838 oprettede Document yttrede, Ønske, maatte blive auctoriseret til, i Forening med de af mig valgte Executorer at besørge det Fornødne, under [den 30te Junii] ved Døden er afgaaet; saa udnævner jeg herved dHrr Professor Theologiæ Clausen og Professor i Botanik Schouw til, i afg[ang]ne Professor Freunds Sted, i Forening med de andre tre Herrer som Fuldbyrdelsen af min sidste Villie her i Staden overdrages, som Med=Exsecutorer at overholde og fuldbyrde min i oftnævnte Document af 5te Dcbr: 1838 forkyndte sidste Villie, hvorhos det forstaaer sig selv at i Tilfælde af ulige Meninger iblandt bemeldte Herrer, skeer Afgjørelsen efter Pluralitet af Stemmer.
Kiøbenhavn d. 6 Aug 1840

General Comment

Kommentarerne til dette bilag til Thorvaldsens testamente af 5.12.1838 findes i referenceartiklen omhandlende alle dokumenter, som knytter sig til Thorvaldsens testamente.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Last updated 18.05.2016 Print