The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8252 of 10246
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

København

5.12.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Nysø

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Thorvaldsen Storkors af Dannebr. D.M. Nysøe pr Præstøe.

Abstract

Thiele asks Thorvaldsen to execute a monument to the recently deceased King Frederik 6. He has suggestions concerning the design of the monument and stresses Thorvaldsen’s importance for the project, particularly in connection with a national subscription.

Kiære Thorvaldsen!
Den sørgelige Efterretning at Frederik den 6te. ikke er mere, er vel kommen til Dem og maaskee træffer dette Brev Dem ikke længer paa Nysøe. Men det er mig en Pligt og en Trang alligevel at sende Dem disse Linier.
Min Pligt er det, at underrette Dem om, at Akademiet igaar, ligesom saa mange andre Corporationer, fremstillede sig for den nye Konge for at lykønske ham og at sige ham Tak for de mange Aar han har været Akademiets Præses. Han yttrede til Svar paa Akademiets Addresse, at han vel ikke længer kan være vor Præses, men at han altid vil vedblive at være det i Aanden og sørge for at give os en Præses igien, som skal være til vor Tilfredshed. Han beklagede strax, at han ikke kunde see Thorvaldsen imellem os paa den Dag, da Efterretningen ikke saa tidligt kunde have naaet Dem, men han udtalte det tydeligt, at han længes efter at see Dem.
Dette var, i Korthed, min Pligt; men nu et Par Ord om den Trang, der driver mig til at skrive til Dem. At Danmark har Dem, kiære Thorvaldsen! indenfor sine Grændser paa den Tid, da den saa høit elskede Frederik d. 6te. nedlagde sit Scepter og omsider engang kom til at hvile sig efter saa lang og utrætteligt Arbeidsomhed, er i mine Øine betydningsfuldt. Ingen Konge har mere end han fortient et Monument og til intet Monument vilde det for nærværende Tid være lettere at skaffe den fornødne Sum. Kom ind til os og stil Dem i Akademiets Spidse og lad fra den Stiftelse, hvem det synes at ligge nærmest, udgaae en Opfordring til at hver, som kan offre 2rd., giver dem til Frederik d. 6te. Monument, og hele Danmark vil offre og Summen vil blive overflødig! Frederik d. 6tes. Statue tilhest, saaledes som han reed iblandt os, opstillet paa Esplanaden, ligefor Amaliegaden, paa det Sted hvor han hver Dag Kl 2 pleiede at ride sin Tour, vilde blive et sandt Mindesmærke. Deres skiønne Basrelief: Regieringen som sidder paa Løven, vilde tillige giøre det til et Monument for Stænder Institutionen! Hesten har De jo alt i Model og det vilde jo fremme Sagen. Jeg har endnu ikke talt til nogen om dette Forslag, men synes De om det, saa kom og giør det til en Virkelighed! De kan det fremfor nogen anden! Naar De alene, eller i Forbindelse med Akademiet, nævner denne Sag for Christian d’ 8, saa vil neppe nogen mere end han interessere [sig] derfor; thi det er tydeligt nok, at han af Hiertet [deler] den almindelige Sorg, og at det vilde være ham kiært [med en] saa populær Handling at begynde sin Regiering.
Undskyld at jeg skriver dette i Hast! Tilgiv ogsaa om jeg ikke møder Deres Bifald, men det er mig, som sagt, en Trang at udøse mit Hierte for Dem i en Sag, hvor De kan virke mere end nogen Anden.

Charlottenb. d. 5 Dec. 1839

Deres hengivne
J Thiele

[på konvolutten er skrevet af Christine Stampe:]
Sende hvad som ingen har til at Sige til og ikke glemme Gaven og alt hvad jeg har forlangt

[Med Thorvaldsens hånd ?:]

Prinsens Byste
Acordere med 2 forskiellige om Frisen 1 Alen 12 Alen Lampe Glas Gaven Bede R om [xxxx].

General Comment

Dette brev er det første kendte dokument i sagen om Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Thiele er i sin opfordring til Thorvaldsen om at bidrage til monumentets opførelse meget ivrig, og kommer med konkrete forslag til monumentets udformning, som dog kom til at ligge ganske langt fra det endelige resultat, der stod færdig i 1845. Thorvaldsen begyndte formentlig kort tid efter dette brev sine første overvejelser angående et monument for Frederik 6., se referenceartiklen herom.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732, 2o.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Brevet gengivet i sin helhed i Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 329-330. Dog uden Rigmor Stampes og Thorvaldsens påskrifter på konvolutten.

Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Ideals of Equality · Monuments, Comtemporary Figures · Nysø · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Belated Homage to Christian 8. · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Conceptualization
Persons
Christian 8. · Frederik 6. · Frederik 7.
Works
Last updated 25.04.2019 Print