The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2516 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været forseglet.
Poststemplet: “9 MAR[XX]” og “T.T.” og ”[XXXXXXXXX] [XX]MBOURG” og ”[XX]TA G[XXX]ANIA[X]URD”.

15.2.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hermann Ernst Freund [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signor / Sig.r H: Freund / Scultore Danese / Via Sistina No 50 / Roma.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kiøbenhavn d. 15de Febr. 1820

Gode Freund! Vores kiære Thorvaldsen har anmodet mig om at skrive Dem til, hvilket jeg med Fornøyelse paatager mig; da min Skrivelse derved vil være Dem ligesaa velkommen, som om den var fra Thrvlds: selv. Det væsentligste som han har overdraget mig at mælde Dem er følgende: Han lader Dem paa det forbindtligste hilse og takke mange gange, for tvende Breve, som meget har beroliget ham under sit Ophold her, da han deraf seer at alt gaar vel hiemme i Rom, og da han deraf desuden seer Deres venskabelige Omhyggelighed haaber han at De fremdeles vedbliver at give ham Underrætninger. Det første Thorvaldsen kom hertil, viiste Etatsraad Hansen ham strax om i sine Bygninger, for at give ham Idee om alt hvad der burde giøres. Han mødte derefter i Slotsbygnings Commissionen saa og i Commissionen for Frue Kirke; Frue Kirke skal være færdig om to Aar, det iler altsaa med Arbeiderne, man vil at Thorvaldsen skal giøre alt; Han har svaret: at han ikke kunde paatage sig noget, paa anden Maade end at lade det forfærdige ved andre under sin Opsigt i Rom og at han ikke ville berøve Freund de Arbeider der var lovet ham; følgeligen at han ikke ville paatage sig Apostlerne til Frue Kierke, før end at han først er forsikret om at Freund er dermed tilfreds ved at erstattes paa anden Maade; Dertil blev svaret: til Slottet skal der giøres en Mængde Grupper og Statuer, følgeligen Freund bliver beskieftiget, detsuden er ham ikke bestemt lovet Apostlerne, og da det til Frue Kirke skal giøres strax, er det Commissionens Ønske at Thorvaldsen begiønder disse Ting; Med alt dette har Thrvsln: ikke herpaa villet give noget bestemt Svar, forinden at De har meddeelt ham Deres venskabelige Formeening; Thorvaldsen veed ikke at kunne handle anderledes; Han udbeder sig Deres Svar og haaber De er tilfreds med ham – For at give Dem et Beviis paa at han med varme har talt Deres Sag; Meddeeler ieg Dem her ved Gjenpart af Slotsbygnings Commissionens Brev til Thorvaldsen forsaavidt det angaar Dem. – Det hvad Thvdsn bestemt har lovet Slotsbygnings Commissionen er: At han vil giøre en Christus Figur til Slotskierken, hvilken Figur man tillige vil giøre Brug af til Frue Kierke.

Copie

Commissionen giør sig en Fornøyelse af at fremme Hr Etatsraadens Ønske for vor unge Kunstner Freund i Rom, at han nemlig maatte overdrages nogle Arbeider, der kunde bære hans Navn. Disse formeener man kunde blive Gibsfigurer i Nicherne paa Slottets Hovedtrapper med de dertil hørende Basorilieffs, til hvilken Ende ieg Overbygnings Directeur Hansen, vil give mig den Ære at overlevere Hr Etatsraaden Maal af Nichernes Størrelse samt Underretning om Belysningen m.v. til Afbetiening for Freund, og udbede vi os Hr Etatsraaden vilde behage at meddeele ham denne Commissionens Beslutning.

De ville have den Godhed at hilse Brønsted paa det venskabeligste fra Thorvaldsen og sige ham: Det hvad han i sin seneste Skrivelse har yttret angaaende de 200 Scudi, tror han forholder sig saaledes som Banqueren har sagt; Men tør dog ikke svare noget bestemt dets angaaende, før end han i Rom har efterseet sine Papirer. Fra Deres Ven Ingeman kan ieg hilse Dem; han lever vel. De vil venskabeligen spørge, hvorledes ieg har levet siden vi tog Afsked med hinanden; Jeg gider ikke tænkt derpaa [thi jeg] skytter ikke om at besvære andre dermed; Endeligen har [ieg bragt] det saa vidt at ieg igien efter to Aars Tab kan tage Penslen igien i Haanden. Hils Kock og dem som vil hilses fra mig. Lev vel!! Kan ieg være Dem gode Freund til nogen Tieneste da skal ieg det med Fornøyelse; Thi ieg er Deres ganske

hengivne
C F Høyer

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 257 Fol.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Copenhagen Town Hall and Courthouse · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Last updated 02.04.2014 Print