The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8068 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Lunds Weckoblad [+]

Sender’s Location

Lund

29.5.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

[...]

Lund Sistl. Söndag och Måndag woro omkring 140 Studenter härifrån på besök i grannrikets hufwudstad och omfattades af derwarande Studenter med hjertlig gästfrihet och broderlig wänskap.

[…]

Måndagen tillbragte de swenske Studenterna med att se så mycket som kunde medhinnas af allt det utmärkta som Köpenhamn har att uppwisa, framför allt må nämnas att tillfälle bereddes dem att blifwa presenterade for Thorvaldsen. De helsade honom på Charlottenborgs borggård med trefalldigt vivat, och den wordnadswärde gamle införde dem i sin atelier och i sina rum bland de herrliga konstskatterna. Wid afresan kl. 6 på e. m. hade en mängd Danskar infunnit sig på båtar kring ängfartyget till afskedstagande och Toldboden och Esplanaden moro uppfyllda af en otalig folkmassa. Så länge man kunde höra hwarandra, ljödo ömsesidiga hurrarop. Efter landstigningen i Malmö uppmarcherade Studenterna till stortorget der folksången afsjöngs och med ett “Lefwe” för Fäderneslandet slöts denna trefliga lust-tur.

[...]

General Comment

Denne notits stammer fra den svenske avis Lunds Weckoblad Nr. 22, 29.5.1839. Teksten skildrer et københavnerbesøg af svenske studenter fra Lunds Universitet 26.-27.5.1839.
Som det fremgår mødte de Thorvaldsen 27.5.1839 og fik fremvist hans værksted på Charlottenborg, se mere i Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Thorvaldsen's Residences
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 26.09.2017 Print