The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 222 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.4.1800 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: A L’academie Royale de Peinture, Sculpture et architecture à Copenhague Franco Trento.
Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Abstract

Thorvaldsen is delighted that the work he has sent to the Royal Danish Academy of Fine Arts has won its approval. He promises to send more works and expresses his gratitude for the prolongation of his travelling scholarship for another two years. He wishes to remain in Rome as long as he can, but if the turbulent times should force him to leave the city, he requests that the part of the scholarship intended for his home journey should be transferred as soon as possible. He plans to travel via Paris.

[Translation]

Rom den 4de April 1800

Underdanigst Pro Memoria

Af den fra det Kongelige Academie erholdte Skrivelse har ieg med stor Glæde seet den Godhed hvor med Academiet har anseet mit Arbeide, som har opmuntert mig til endnu større flid og Bestræbelse efter at opnaae den fulkommenhed som mine evner tillader, saa ieg snart igen haaber at vise Academiet nyer prøver paa min fremgang. Jeg skylder Academiet den ærbødigst Taksigelse for mit Reise Stipendiums udsættelse og for den gunstige Resolution at det eene Aars Stipendium kan vorde avanceret i hvad Terminer ieg kunde behøve det, men maa nu tillige anholde om at dette sidst maatte saa snart som mueligt blive min Banquier her anbefalet, saa ieg i en hver Tiid kunde være beredt paa at forlade Rom naar Omstændighederne skulde udfordre det. Jeg ønsker at blive her saa længe som muligst, men da fremmede har alerede ofte været forfølgelse underkastet, og kan letteligen paa nye være det i fremtiiden! ogsaa kunde ieg ved Tabet af et Brev komme i forlegenhed, Dersom denne Sag ikke i forv[e]ien var fuldkommen afgiort. Dersom omstændighederne tillader det saa er Haab og Ønske enstemmende med Academies at ieg paa min Hiemreise kunde opholde mig noget i Paris.
og saaledes henlever Academies underdanigst

B. Thorwaldsen

General Comment

Regarding receipt of this letter, the journal of the Academy of Fine Arts of 4.4.1800 (The Danish National Archives, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen) reads: “Letter arrived from the pensioner Thorvaldsen dated Rome April 4th 1800”; then the letter is quoted in full.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1800, II, nr. 7.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 149-150.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Reports For · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Presentation of Works · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Travelling Grant · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · French Revolutionary and Napoleonic Wars · Statues, Classical Mythology
Persons
Domenico Lavaggi
Works
Last updated 09.02.2016 Print