The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7991 of 10246
Sender Date Recipient
NN Før 12.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

B ... med tilbørlig Nøiagtighed. Med Hensyn derimod til Thorvaldsens bestemte og gientagne mundlige og skriftlige Erklæring, at han i alle Henseender var tilfreds med den ommeldte Bygning, hvori efter hans Yttring, alle hans Kunstsager kunde rummes, og med ønskelig Belysning opstilles, afgav medundertegnede Collin, Scavenius, Prangen og Koch, af hvilke vi to sidstnævnte ansaae os ligesaa overbeviiste om, at den skiænkede Bygning kunde indrettes passende til den tilsigtede Bestemmelse, som vi fandt det iøinefaldende at en saadan Indretning ved de staaende Bygningers rigtige Afbenyttelse vilde udfordre betydelig ringere Bekostninger, end Opførelsen af en aldeles nye Bygning af lignende Størrelse, den Erklæring, at man ubetinget (og med Tak) burde modtage dette betydelige Bidrag til Hensigtens deshurtigere Opnaaelse, og at Comiteen rettest maatte indskrænke sig til at tilvejebringe Planer og Tegninger til den af Kongen skiænkede Bygnings passende Indretning.
(Modtaget 12 Marts 1839) fra EtatR Koch.
d 16 Marts fra Kammerj. Scavenius

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 121, 3
Last updated 01.06.2011 Print