Før 12.3.1839

Sender

NN

Recipient

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

B ... med tilbørlig Nøiagtighed. Med Hensyn derimod til Thorvaldsens bestemte og gientagne mundlige og skriftlige Erklæring, at han i alle Henseender var tilfreds med den ommeldte Bygning, hvori efter hans Yttring, alle hans Kunstsager kunde rummes, og med ønskelig Belysning opstilles, afgav medundertegnede Collin, Scavenius, Prangen og Koch, af hvilke vi to sidstnævnte ansaae os ligesaa overbeviiste om, at den skiænkede Bygning kunde indrettes passende til den tilsigtede Bestemmelse, som vi fandt det iøinefaldende at en saadan Indretning ved de staaende Bygningers rigtige Afbenyttelse vilde udfordre betydelig ringere Bekostninger, end Opførelsen af en aldeles nye Bygning af lignende Størrelse, den Erklæring, at man ubetinget (og med Tak) burde modtage dette betydelige Bidrag til Hensigtens deshurtigere Opnaaelse, og at Comiteen rettest maatte indskrænke sig til at tilvejebringe Planer og Tegninger til den af Kongen skiænkede Bygnings passende Indretning.
(Modtaget 12 Marts 1839) fra EtatR Koch.
d 16 Marts fra Kammerj. Scavenius

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 121, 3

Last updated 01.06.2011