The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7960 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 20.2.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin. Comm. af Dbg. og Dbmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I.
Det i Magistratens ærede Skrivelse af 13 d. M. indeholdte Forslag angaaende Planlæggelsen af Thorvaldsens Museum er i et afholdt Comité-Møde bleven omhandlet og tiltraadt, under den Forudsætning, at det bliver tilkjendegivet den paagjældende Bygnings-Commission, at der intet vil være til Hinder for, at flere forskjellige i Tilfælde af Meningsforskjellighed, at flere Planer til Opgavens Løsning, udførte enten af enkelte Medlemmer af Commissionen eller af Architecter udenfor samme, kunne blive indsendte; samt at Comiteen paatager sig at udrede Honorar for de Arbeider, der af Commissionen ville findes at fortjene Opmærksomhed. I Overensstemmelse med Foranførte har Comitéen i Skr. af Dags Dato anmodet Medundertegnede Oberst v. Pr., EtsR. K. og Prof. H. om, ufortøvet at ville sammentræde med de trende i Mags. Skrivelse angivne, Mænd: Capt. S., Bygn.Insp. Friis, Bygn.Cond. B., for snarest muligt at besørge tilveiebragt Planer og Overslag til den skjænkede Bygnings Indretning til et Museum. [bemærkning i margen:] Navne &c sees af min første Concept.
Comit. for Opr. af Ths. Mus. d. Feb. 1839

II
Efter Anmodning af Kbs. Magistrat i Skr. af 13 d. M., og ifølge den i Comité-Møde d. 18de fattede Beslutning, skulle vi hermed have de ærede Herrer anmodede om at ville sammentræde med de til samme Hverv af Communebestyrelsen udnævnte Mænd …, i en Commission, til hvem det overdrages at tilveiebringe Planer og Overslag til den af H. M. Kongen skjenkede Bygnings Indretning til et Museum for de Thorvaldsenske Konstværker og Samlinger. Og tilføie vi, at, ligesom, i Tilfælde af Meningsforskjellighed intet vil være til Hinder for, at forskjellige Planer kunne indsendes, saaledes har Comiteen paataget sig at udrede Honorar for de Arbeider, der af Comm. maatte findes at fortjene Opmærksomhed.
Comit. f. Op. af Th. Museum

Foranstaaende tvende Concepter, om hvilke Undertegnede ere enige, give vi os den Ære efter DHrs. Anmodning at tilsende Dem til videre behagelig Besørgelse.
20 Febr. 39 H.N. Clausen Thiele

General Comment

Brevet er foruden H.N. Clausen afsendt af Just Mathias Thiele.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 116
Last updated 01.06.2011 Print