The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7940 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 2.2.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
1. Jeg maa bede her tilføiet, saaledes som det udtrykkeligen hedder i Magistratens Brev: “overensstemmende med CfR Thorvaldsens Ønske”
2. “troer – Byggeplads” maatte vel hedde, hvilket jeg meget maa andrage paa: “finder Comiteens Pluralitet sig ikke foranlediget til at vedblive (inhærere) sit Ønske om at tilveiebringe Valg mellem flere Byggepladser”
3. Med Hensyn til Kongens betydelige Gave – de 16000r og “Fundamentet” (for at bruge Thorvaldsens Udtryk) til Bygningen – og da Konge og Folk ikke gierne skilles af hos os, maa jeg andrage paa, at enten “Kongen” tilføies eller det Understregede udgaae.
4. Da Thorvaldsen ikke har anmodet Magistraten om at vælge “5 Mænd” men ønsket, at Com. Best. vilde virke i Forening med Comiteen, maatte dette derefter forandres.
5. Da dette ikke er omtalt i Mødet, saa maa jeg bede det udeladt, jeg troer ogsaa Magistraten vilde finde det stødende, at man, førend den har yttret noget om hvad Communen kan bidrage, vilde sætte i Tvivl at den vilde give et klækkeligt Bidrag. Desuden var Forholdene, da Comiteen i Oct. f.A. besluttede at udstede en ny Indbydelse, andre end nu.

2 Febr. F.M. Kl. 10 3/4
Collin

Magistratens Brev, som vedlægges, bedes tilbagesendt.
C.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 113, 2
Last updated 01.06.2011 Print