The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7765 of 10246
Sender Date Recipient
A.S. Ørsted 6.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelb. / H. Conferentsraad Collin, R. . Da

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til Samme Tid som Thorvaldsen søgte Adoptions Bevilling ansøgte tillige Oberst C. Poulsen om Fritagelse for at gjøre Indskud i Enkekassen paa Grund af at Th havde forpligtet sig til som en uopsigelig Capital at indsætte i N. Banken 40000rdr i S som en uopsigelig Capital, hvis Rente skulde tilfalde hs [sic] Datter og Afkom m. v. Paa denne Ansøgning har Kongen, efter hvad det under 6 April dA i Anledning af Ansøgningen om Ad. Bev. til Cancelliet givede Reskr indeholder, givet Besked til G Com Coll, som det af Th udstedte Testament tillige er tilstillet; men Gjenpart, som findes i Cancelliet, viser, at Th. kun derved har forpligtet sig til efter hs Datters Bryllup med Poulsen at indsette sin Sum i N Banken, saa at P., forudsat at dette Løfte ikke senere er opfyldt, det har juridisk …f i … ..gner paa dets Opfyldelse, men det var dog bedre at overlade denne odiøse og vel de facto ikke nødvendige Forretning (thi Renterne udbetales Th …st, og Capitalen vil nok i al Fald findes efter hans Død) til T selv, ..d at Regjeringen deri skulde indlade sig. For Resten veed jeg ikke, om Reskriptet .. G Com Coll paalægger ikke nogen Control med Opfyldelsen af det Løfte, der indeholdt Grunden til den Fritagelse for Indskud i Enkekassen, som up…delig er blevet Poulsen accorderet; i saa Fald var det maaskee, hvis der skulde røres ved Sagen, bedst at bemeldte Coll gjorde Motiverne

 
6/11
din
ASØ
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84m
Last updated 10.05.2011 Print