The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7765 of 10246
Sender Date Recipient
A.S. Ørsted 6.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelb. / H. Conferentsraad Collin, R. . Da

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Til Samme Tid som Thorvaldsen søgte Adoptions Bevilling ansøgte tillige Oberst C. Poulsen om Fritagelse for at gjøre Indskud i Enkekassen paa Grund af at Th havde forpligtet sig til som en uopsigelig Capital at indsætte i N. Banken 40000rdr i S som en uopsigelig Capital, hvis Rente skulde tilfalde hs [sic] Datter og Afkom m. v. Paa denne Ansøgning har Kongen, efter hvad det under 6 April dA i Anledning af Ansøgningen om Ad. Bev. til Cancelliet givede Reskr indeholder, givet Besked til G Com Coll, som det af Th udstedte Testament tillige er tilstillet; men Gjenpart, som findes i Cancelliet, viser, at Th. kun derved har forpligtet sig til efter hs Datters Bryllup med Poulsen at indsette sin Sum i N Banken, saa at P., forudsat at dette Løfte ikke senere er opfyldt, det har juridisk …f i … ..gner paa dets Opfyldelse, men det var dog bedre at overlade denne odiøse og vel de facto ikke nødvendige Forretning (thi Renterne udbetales Th …st, og Capitalen vil nok i al Fald findes efter hans Død) til T selv, ..d at Regjeringen deri skulde indlade sig. For Resten veed jeg ikke, om Reskriptet .. G Com Coll paalægger ikke nogen Control med Opfyldelsen af det Løfte, der indeholdt Grunden til den Fritagelse for Indskud i Enkekassen, som up…delig er blevet Poulsen accorderet; i saa Fald var det maaskee, hvis der skulde røres ved Sagen, bedst at bemeldte Coll gjorde Motiverne

 
6/11
din
ASØ
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84m
Last updated 10.05.2011 Print