The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7511 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

Antagelig København

15.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

d 15 Maji 1838.

Architect Schimdt fra Altona har tilbudt, at den af ham hidbragte Model af en Børs for Hamborg maatte udstilles for Betaling, der skulde tilflyde Fonden for Thorvaldsens Museum.

Herimod kan fra Comiteens Side intet være at erindre, ogsaa har Finantsminister Greve Moltke, i hvis Gallerie Modellen staaer, dertil givet sit Minde.

Spørgsmaalet fra vor Side er kun om Udgifterne med Transporten fra og til Museet (thi det er en stor Composition) og med Opsynet medens Udstillingen; dem vilde Schmidt, da det har været ham en dyr Model, og man ikke billigen kunde forlange noget directe Pengetilskud af ham, ikke kunne bære. Jeg troer ogsaa, at vi uden at risqvere noget, kunne indgaae i dette Vilkaar. Mine Herrer Collegers Mening derom udbedes.

Udstillingen skal skee i Frimurerlogen.

Collin

DHrr Professorer Clausen og Thiele.

Da jeg ikke har seet den omhandlede Model, kan jeg ikke have nogen Mening om, hvorvidt den vil turde gjøre Regning paa at drage Tilskuere til. Men Tilbuddet synes mig, ogsaa for Exemplets Skyld, ikke at burde tilbagevises uden Nødvendighed; og jeg skulde derfor snarest være tilbøielig til at stemme for et Forsøg. Svarer det ikke Regning, har man det i det Mindste dog i sin Magt, at afkorte Foreviisningstiden.

H.N. Clausen

Jeg maa, efter det Kiendskab, jeg har til Architect Schmidt, fraraade Comiteen, at træde i nogen som helst Forbindelse med ham, da Sligt, a priori at dømme, let vil føre Ubehagel[i]g[h]ed[e]r med sig. Indtægten vil neppe blive saa stor som Risiko; i al Fald anbefaler jeg den største Forsigtighed i enhver Henseende.

Thiele

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 70
Persons
Just Mathias Thiele
Last updated 10.05.2011 Print