Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7512 af 10247
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

15.5.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

d 15 Maji 1838.

Architect Schimdt fra Altona har tilbudt, at den af ham hidbragte Model af en Børs for Hamborg maatte udstilles for Betaling, der skulde tilflyde Fonden for Thorvaldsens Museum.

Herimod kan fra Comiteens Side intet være at erindre, ogsaa har Finantsminister Greve Moltke, i hvis Gallerie Modellen staaer, dertil givet sit Minde.

Spørgsmaalet fra vor Side er kun om Udgifterne med Transporten fra og til Museet (thi det er en stor Composition) og med Opsynet medens Udstillingen; dem vilde Schmidt, da det har været ham en dyr Model, og man ikke billigen kunde forlange noget directe Pengetilskud af ham, ikke kunne bære. Jeg troer ogsaa, at vi uden at risqvere noget, kunne indgaae i dette Vilkaar. Mine Herrer Collegers Mening derom udbedes.

Udstillingen skal skee i Frimurerlogen.

Collin

DHrr Professorer Clausen og Thiele.

Da jeg ikke har seet den omhandlede Model, kan jeg ikke have nogen Mening om, hvorvidt den vil turde gjøre Regning paa at drage Tilskuere til. Men Tilbuddet synes mig, ogsaa for Exemplets Skyld, ikke at burde tilbagevises uden Nødvendighed; og jeg skulde derfor snarest være tilbøielig til at stemme for et Forsøg. Svarer det ikke Regning, har man det i det Mindste dog i sin Magt, at afkorte Foreviisningstiden.

H.N. Clausen

Jeg maa, efter det Kiendskab, jeg har til Architect Schmidt, fraraade Comiteen, at træde i nogen som helst Forbindelse med ham, da Sligt, a priori at dømme, let vil føre Ubehagel[i]g[h]ed[e]r med sig. Indtægten vil neppe blive saa stor som Risiko; i al Fald anbefaler jeg den største Forsigtighed i enhver Henseende.

Thiele

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 70
Personer
Just Mathias Thiele
Sidst opdateret 10.05.2011 Print