The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7487 of 10245
Sender Date Recipient
Just Mathias Thiele [+]

Sender’s Location

Charlottenborg

Information on sender

Laksegl og poststempler: Segl

25.4.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Hoivelbaaren / Hr Conferentsraad Collin / C. af D. D. M.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hoivelbaaren Hr Conferentsraad Collin!

Jeg har forebragt mit Andragende angaaende Rescriptet for Hs Kongl. Hoihed, som ikke have noget at erindre angaaende Bekiendtgiørelsen, men hidtil forgieves har søgt at finde det imellem sine Papirer. Af Akademiets Protokol kan jeg derimod opgive det væsentlige Indhold, nemlig

    at Hs Majestæt under 25 Marts d. A har rescriberet Akadets [sic] Høie Præses, at Fregaten Rota i de første Dage af Mai d. A skal afgaae til Middelhavet og om muligt indtræffe i Livorno i Slutningen af Junii for der at indtage de Arbeider af Thorvaldsen, som ere bestemte til at hidsendes; endvidere at Fregat Chefen allere. er beordret til at modtage Thorvaldsen, hans Domestiquer, samt enkelte Personer, som han maatte ønske at medtage, ligesom ogsaa Chefen, hvis Thorvaldsen skulde ønske ikke at gaae lige til Danmark, men at landsættes i en eller anden Havn, som forbiseiles, er beordret at sørge for at saadant skeer.

Angaaende det omtalte Brev fra Bindesbøll til Etatsr. Kock, af 8de Marts d. A, da har jeg faaet det ihænde af Sidstnævnte, men Udbyttet er ikke saa mærkeligt, som Rygtet fortalte. Han skriver angaaende Th:
”Etatsraad Thorvaldsen lader alle sine Marmorsager indpakke, taler ogsaa endnu om at gaae hiem med Skibet. Hans Testamente skal være afskrevet og forsynet med fornødne Underskrifter til at sende hiem. Han klager over sin Svagelighed, men arbeider dog som sædvanligt og har i disse Dage begyndt et nyt Basrelief. Dersom Th. virkelig reiser hiem, kommer nok Kückler og Blunck til at følge ham, men det maa Man see, før Man troer det.”
Saavidt Bindesbøll! Af disse Efterretninger er det vel neppe værd at giøre Brug!

 
 
Charlottenb. d 25 April 1838.
Ærbødigst
Thiele
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 62
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1838
Last updated 30.04.2015 Print