The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7295 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

18.7.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiæreste Etatsraad

18 jul 1837

Med Dagsposten faaer De et Brev fra Comitteen ang. Oprettelsen af Thor Deres Mus. og i Forbindelse med dette officielle Brev vil jeg sende Dem disse venskabelige velmeente og oprigtige Linier.

Ved enhver Ting i Livet gives der møder man Hindringer, store og smaa, det har maae De have erfaret, som vi alle. Altsaa har ogsaa vor Plan mødt Hindringer, men ingen saa betydelige at de t kunde rokke vort Haab end sige vor Beslutning. Har Rygtet fortalt andet noget betydeligt, saa troe det ei. Jeg fort Den gode Sag og en fast Villie har beseiret de smaae Attaquer, og der mangede kun eet for at vi, skulde have Museet -rede inden Aaret er omme kunde have lagt Grundsteen.
De spørger, de gietter, de tvivler – ieg gientager dette, kiære, gode elskede Thorvaldsen med tydelige Ord: De manglede, og med Deres Komme, ved Deres nærværelse, nærmer vi os Maalet med Kæmpeskridt. Jeg vil ikke plage Dem med Spørgsmaal, med Bønner, jeg vil ikke repetere de evige Sandheder om Tidens og Livets Korthed, om Vigtigheden af ei at lade Øieblikket give bort &cætera. – ; men Sandheden bør ieg sige; det skylder ieg Dem, Sagen og mig selv. Var De her, De skulde see hvorledes alle Stænder vilde kommme Dem i mode bekendte og ubekendte, Kunstnere, Lærde, Haandværkere, Adel, Hof og Borgere Embedsmænd. Snart var Pladsen valgt, Pengene indkasserede og Grunden lagt. Skulde nu, meer end Deres Dem elskede Landsmænd ønske – Choleraen drive min ærede Ven ind i Tyskl.[,] saa lad mig ufortøvet vide, hvor De der

Comitten Medlemmer ere:
Collin
Clausen
Thiele
[første tre personer er med et samordningstegn, en tuborgklamme sammenfattet med følgende text:]
Clausen og Thiele Valgte til Formænd i Comitteens første Møde

Høyen
Freund
Schouw
Hetsch
Bissen
Tuxen
Scavenius
Gamst
Puggaard
Prangen
Thomsen
Koch

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 46
Last updated 17.05.2013 Print