The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7296 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

18.7.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Udkast til en offentlig Bekjendtgjørelse

det Thorvaldsens ke Museum

Ved det Hverv, som er overdraget af Medborgerne til undertegnede Bestyrelse at fortsætte den af den fratraadte Comité begyndte Virksomhed ”i Forening med Thorvaldsen, Comité, at i Forening med Thorvaldsen at forestaae, paa samtlige Bidragendes Vegne, de til det Thorv. Museum indkomne Bidrags Anveldense, og afgjøre alt, hvad der i denne Sag kan komme under Overveielse”, saa vi os satte i Forhold saavel til den Fraværende som til de Nærværende; og vi erkjende, at hvormeget den heldige Fortsættelse af det Begyndte vil beror derpaa, at dette Forhold bliver til begge Sider opfattet og benytet paa den rette Maade.
Vi have anseet det som vor første Pligt, at [xxx] tilmelde Thorvalden om Bestyrelsens Comitteens Udnævnelse, og at udbede os underrettede saavel om hans nærmere Bestemmelse angaaende en Reise til Fædrelandet,hvorved Bestyrelsen vilde blive i Stand til derhos saavel at udtale vort Ønske om, at blive satte i Stand til at vide i personlig Forening med ham, som om det, han forinden at bede os underrettede om det, han forinden sin Ankomst til Fædrelandet maatte ønske taget i Betragtning og Overveielse af Bestyrelsen Comiteen eller ved denne forelagt hans Landsmænd.

Men ikke mindre finde. vi os opfordrede til, med Begyndelsen af vor Virksomhed at henvende os til vore Medborgere. Det er fra først af bleven forudsat, at det Foretagende, hvortil de er bleven indbudt, xxx maa-tte- betragtes som et National=Anliggende; og var for at alt, som er bleven heldigt begyndt, skal kunne blive fuldført paa sømmelig og værdig Maade, maa Bestyrelsen Comiteen fremdeles understøttes i sine Bestræbelser ved almindelig Interesse, og virksom Deeltagelse. Bestyrelsen Comiteen maa saaledes ansee det ligesaa overeensstemmende med Foretagendets Charakteer som nødvendigt for dette ønskelige Fremme, at der udnævnes en så nær Forbindelse som muligt vedligeholdes med –samtlige- de Bidragydende.

Intet vil være –Bestyrelsen- Comitteen- kjærere, end til sin Tid at modtage Forslag og Bemærkninger, sigtende til Formaalet for den fælles Interesse; hvad enten Vedkommende ville tilsende Bestyrelsen Comitteen os disse, eller foretrække at meddele dem mundtligt i dennes Møder. Fra sin Side skal Bestyrelsen Comitteen ikke undlade, jevnligen at aflægge Beretning om Foretagendets Fremgang, og forinden nogen Beslutning af Vigtighed fattes til Værkets Begyndelse og Fortsættelse, at indbyde Contribuenterne til offentlig Forsamling, for at forelægge hvor Planer og Betænkninger og giøre deres Indhold til Gjenstand for gjensidige Drøftelser ville blive meddelte.

Da der imidlertid, endnu ikke kan forventes førend Efterretning indløber fra Thorvaldsen, ikke kan lægges nogen Plan til egentlig Iværksættelse, indskrænker Bestyrelsen Comitteen sig her til at meddele en Udsigt over de hidtil tegnede Bidrag, hvilket forsaavidtsom samme disse siden ere komne til vor Kundskab.

Af foranstaaende Bidrag er et Beløb af 4680r Rbdl contant indbetalt, og indsat i Sparekassen. Deraf deels af den nu fratraadte Comites Medlemmer, deels af forskjellige andre Subscribenter. Det indbetalte Beløb er strax bleven indsendt og indsat i den kjøbenhavnske Sparekasse. For saameget som muligt at fremskylde det, af alle vistnok forønskede Tidspunkt, da der skal kunne lægges Haand paa Værket, troer Comiteen ikke længere at burde udsætte at gjøre Begyndelse med Indkassering af de tegnede Bidrag; Comiteen Den haaber, hermed at turde vente sig understøttet, i særdeleshed hvad Thorvaldsens angaaer, at de selvsamme Mænd, som velvilligt have paataget sig at befordre Subscriptionernes Omsendelse.

Ihvorvel det endnu vilde være for tidligt, at skride til et Overslag for Museumsbygningen, saa er Comiteen dog overbeviist om, at der – naar der tilbørligt skjelnes imellem det, der kunne være ønskeligt, og det, der maa anse antages nødvendigt til Planens Foretagendets Udførelse – snart vil kunne giøres en Begyndelse blive i Stand til at kunne fremlægge en Plan til samme. Vi mener ogsaa, at det ovenfor angivne foreløbige Resultat af den begyndte Subscription tilfredsstiller billige Forventninger. Bestyrelsen antager, at en almindelig Indkasseren bør opsættes, indtil den første Plan til Museeet kan blive meddelt; men den bør ikke undlade at gjøre opmærksom paa, naar at dette Tidspunkt vil fremskyndes ved Enhver, som sætter Bestyrelsen i Stand til, ved tidligere Indbetaling af sit Bidrag at giøre ved et større Pengebeløb frugtbringende. Saadanne Bidrag ville modtages af mod Quittering. Foriøvrigt vil enhver Contribuent blive betragtet som Eier af det indbetalte Beløb, indtil -videre Begyndelsen til Værkets Udførelse er gjort.

Ihvorvel der er bleven yttret meget overdrevne Forestillinger om den Sum, som vil skulle være nødvendig til det paatænkte Museums Opførelse, saa vilde det dog endnu være for tidligt at skride til en Plan og et Overslag for samme. Men derimod mener vi vistnok, at det ovenfor angivne foreløbige Resultat [xxx] ansees som meget glædeligt som tilfredsstiller billige Forventninger.

Hvad enten man seer hen til Summen-s Betydelighed- eller til Antallet af Medborgere i alle Stænder, ved hvis forende Bidrag den i Løbet af tre Maaneder er bragt tilveie, er der givet et Beviis for den udbredte Interesse, Planen har mødt som for??? om forønsket Udførlse af Værket. Bestyrelsen Comit. finder sig opfordret til at bevidne sin Tak til alle dem, der ved skriftligt og mundtligt Ord have medvirket til at frem – i større og [xxx] Kredse – Kundskab om Foretagendets Betydnng og Interesse for samme. , nemlig til -Bestyrelsen Repræsentantskabet i Selkabet for Trykkefrihedens rette Brug, som har skienket og udgivet den Thieleske Levnetsbeskrivelse af Thorvaldsen, til det Kongl. Konstacademie og Studenter=Foreningen, som med sin store Interesse have antaget sig Sagen, og til det betydelige Antal af Konstnere, som have forenet sig om at udføre hver sit Arbeide til Fordeel for Museets Fond. ligesom det [xxx] maa erkjendes grundet i Sagens Natur, -at at et Foretagende som det nærværende gradviis vækker For bliver Gjenstand for Interesse hos en altid større Deel af Folket, saaledes holde vi os overbevidst om, at det fremdeles vil være anbefalet til Enhvers virksomme Deltagelse, der betragter Opførelsen af et Museum for de Billedhuggerværker og Konstsager, hvilket Thorvaldsen har bestemt at skjenke sit Fødelad, som en national Hyldning af Konstnerens Storhed, en Erkiendelse af hans patriotiske Opoffrelse, og det Middel til Skjønhedssandsens og et den høiere Culturs Fremme iblandt os.–

Comitteen for Oprettelsen af et Thorvaldsens Museum d. 18. Julii 1837
Collin. H. N. Clausen. J Thiele. N. Hoyen. H V Freund.
Schouw Hetsch Bissen. P. M. Tuxen P. B Scavenius
Gamst H. Puggaard. v Prangen C. J. Thomsen Koch.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 42
Last updated 07.08.2012 Print