The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7044 of 10246
Sender Date Recipient
Grimur Jónsson [+]

Sender’s Location

Middelfart

28.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift:.Hojædle Højvelbårne / Herr Konferensråd Collin, Deputeret i det Konge-/lige Rentekammer og for Finanserne, Kommandeur af / Dannebroge og Dannebrogsmand / p. p.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Middelfart 28de Jan 1837.

Fra Deres Høivelbaarenhed og nogle flere Herrer har ieg med seneste Post modtaget tvende Eksemplarer af en trykt Indbydelse til at tilveiebringe et Museum for Thorvaldsens Arbeider.

Uagtet jeg for Tiden er syg af den her almindelige Katarral= og røymatiske Feber, skal ieg dog – såsnart det er mig muligt – og forhåbentlig om 2 a 3 Dage, bringe denne Indbydelse i Circulation her i Byen, – ialtfald ved selv at ombære den; da ieg – uanset den stedse tiltagende Mængde af lignende Kollekter – ansee dennes Gienstand for et værdigt Nationalformål, til hvis hældige Udførelse ieg føler mig opfordret at virke med en mere end almindelig Anstrængelse.

Med i Henseende til Landet – hvor dog netop de største, i hvert Fald de fleste, Bidrag skulde ventes – finder ieg mig sat i Forlegenhed, ti A ved jeg ikke, om Indbydelserne ere blevne direkte tilsendte præsterne, fra hvis Side netop den største Entusiasme og Virksomhed kan ventes, og b. er dette Tilfældet, da vil ieg komme med mine – især kun to – Indbydelser post festum. Selv kan ieg – om ieg end var rask – umulig reise omkring til alle de Mange – Eiendomsbesiddere nemlig – på Landet, hvor virksom Deltagelse kunde ventes; og hvo der kiender vore Sognefogeder, må vide, hvor upassende og unyttigt det vilde være, at tilsende dem en, eneste Indbydelse af denne Natur for at fremkalde en patriotisk Stemning og Entusiasme hos de flere velhavende Beboere i Sognene, dem de ei engang kunne forevise eller forelæse Indbydelsen, af den simple Grund at der kun er et Eksemplar, som Sognefogederne – disse med Forretninger overlæssede Bondemænd – hverken have Lyst eller Leilighed til at afskrive. Men her hæmmes Virksomheden altså ved den beklagelige Sparsommelighed, Meddelelser af trykte Subskripsionsplaner. Istedenfor 2 havde ieg ventet 1 a 200 Eksemplarer, hvorved i det mindste 10 Gange såmeget ville kunde udrettes. –

Skønnt det nu er vist nok, at det første Øieblik er det bedste, har jeg besluttet, at udsætte videre Foranstaltning i Henseende til Landet indtil ieg fra Deres Høivelbaarenhed erfarer: 1. Om Subskriptionsplanerne ere direkte tilsendte Gejstligheden? 2. Om ieg ikke kan erholde flere trykte Eksemplarer deraf. En eller to Postdage kan dog ikke gøre meget fra eller til, og såfremt ieg kunde få endnu i det mindste en 40 a 50 Eksemplarer af Indbydelserne, ville ei alleene disse 8 Dage snart kunne indvindes, men og langt større Deeltagelse kunne ventes. Jeg venter, at disse Yttringer gunstigen optages, ti de ere ene mente, og gå ud fra en varm Deeltagelse for Sagen. Der er imidlertid egentlig ingen Tid at spilde, og ieg håber derfor at modtage forholdsordre snarest muligt.

For det øvrige tillader jeg mig at anbefale mig til Deres Høivelbaarenheds Bevågenhed. Nu over 3½ har ieg fortrudt, at jeg forlod min forrige Stilling, og jeg vilde ønske, at der gaves Lejlighed til at hielpe mig snarlig -der-udaf denne – Deres Høyvel. ædle Sind sætter ieg megen Tillid til, og er bestandig med den dybeste Høyagtelse

Af de trykte Sedler over de allerede tegnede Bidrag udbedes og det samme Antal. Deres ærbødigste
Johnson
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33d
Last updated 10.05.2011 Print