The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7107 of 10246
Sender Date Recipient
L.M. Lüthens 23.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / C: af D: og D:M.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Den mig ved Skrivelse af 27 f: M: sendte Subscriptionsplan til Oprettelsen af et Museum for Thorvaldsens Arbeider, giør det mig ondt at maatte herved tilbagesende uden at kunne virke noget til dette Øiemed. Formodentlig har man ikke troet at jeg ene kunne paatage mig dette Hverv, siden Skrivelsen tillige er adresseret til dHrer Aarestrup og Tvermoes: Jeg sende det derfor til dem, og deres Svar blev, som ieg formodede, at deres Tid ikke tillod dem derved at befatte sig, med Tilføiende at de af en af de Herrer, som have underskrevet Indbydelsen allerede var anmodet om, og havde tegnet sig for Bidrag. Jeg henvendte mig derpaa til nogle formuende Interesssentere og fik samme Svar, nemlig at de ligeledes havde tegnet sig for Bidrag. Følgen heraf blev hvad jeg ventede, at de øvrige Intereessentere intet ville bidrage, førend disse først havde tegnet sig, og bemærkede nogle, som Beveggrund, at naar de Formuende ikke ville subscribere igjennem Lauget, kunne ikke tilveiebringes et saadant Beløb at Lauget kunne være det bekjendt.

Kiøbenhavn den 23 Febr. 1837       ærbødigste
L. M. Lüthens
pt Olderman for Hørkræmmerlauget
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 32b
Last updated 10.05.2011 Print