The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7025 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

20.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Generalpostdirektionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til den Kgl. G P Dir.

Da kgl. G. Post D. vil af vedlagte Indbydelse også [?] erfare at en Forening har organiseret sig for at samle en Capital, hvormed der kunde grundlegges et hensigtsmæssigt Opbevaringssted eller Museum for Thorvaldsens Arbejder, hvortil betydelige Sendinger endnu kunne ventes hertil. Der vil naturligvis blive i denne Anledg blive nødvendigt, at man sætter sig i Forbindelse med Mænd overalt i Provindtserne og Hertugdømmerne, for at giøre Indbydelserne [xxx] saa bekiendt som muligt, og som en Følge vil ieg ger deraf vil et stort Partie Planer blive at omsendt med Posten ligesaa nogle. Da disses Sendinger saavel denne Afsendende som de i sit Tid tilbagekommende Penges Modtagelse vilde medføre en ikke ringe Udgift i Porto, saa –[xxx] tillader undertegnede sig paa Foreningens Vegne, at henvende sig til den K G P D. med tienstlig Anmodning om at samme med allerunderd. Forest. til Hs. Mayst. vilde bevirke, at alle de Breve og Pakker, som i forstaaende Anledg først afsendes ligesom alle de Breve og Pakker, som i den Anl. hidsendes sendes retour, naar fritages for at derfor erlægge Postpenge ved Brevene sees at de aleene angaaer vedkommer denne Gienstand, giøres portofrie.

Kiøbenhn, d. 20 Januar 1837

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 30a
Last updated 10.05.2011 Print