The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10029 of 10244
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

8.1.1847 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin, Storkors etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter at Justitsraad Thiele havde oplyst at Thorvaldsen for Modellen til Copernikus ikke, som i Mødet blev forudsat havde faaet 16000d, men kun 8000d, ere de øvrige Executores samt Etatsraad Blechingberg blevne enige om medfølgende Concept til et Brev til Finantsministeren. Det vilde naturligviis være os alle meget kiært, om Conferentsraaden, efter Deres Overbeviisning om Sagen, kunde tiltræde dette meget modificerede Andragende.

d. 8 Janr. 1847. forbindtligst
Schouw


[Jonas Collin har noteret følgende:]
MedExecutor [Cfr] Coll. maa her gentage den af ham til Protocollen afgivne Erklæring, da denne Sag, fra Communens Side, bragtes paa Bane i Mødet den 10 Dec. f. A., nemlig, at han ikke kan deltage i dette Andragende. Tildels med Hensyn til hans Stilling som F. D. fordi han ikke finder at der- Statskassen ligesaa har Forpligtelse til at betale hine Summer som Anledning til i denne Retning at giøre noget Offer, men [formentlig] med Hensyn med det til hans Kendskab han har til alle her de paagældende Forhold, som [her] [xxxxxxx] sig fortrinsvis at være i Besiddelse af alle med Hensyn til de Forhandlinger som man med [ingen] [anden] har [havt] med Th fra 1833 af og indtil dennes Død ang. alt hvad der i nogen Maade vedkom Museet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 306d
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.06.2011 Print