The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10010 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

12.10.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til DHrr executores.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Dag lod Baronesse Stampe mig spørge: om hun nu kunde faae Portraitstatuen af Thorvaldsen (som er i Museets Besiddelse) da hun vilde anbringe den i sine Værelser her i Byen? Museet kunde, naar forlangtes, lade tage en Afstøbning af Formen, som forefindes paa Nysø.

d 12 [Ocb]. 1846.
Collin

vidi Schouw
Justitsraad Thiele bortreist.

Jeg kjender ikke Udfaldet af den paagjældende Forhandling, og maa saaledes overlade Spørgsmaalets Besvarelse til mine Hrr. Med-Executorer.

H. N. Clausen.

Jeg husker rigtignok ikke [xxx] hvad den endelige Bestemmelse i denne Sag blev, men jeg mener, naar vi kan faae en Afstøbning fra Nysø, kunde vi gjerne lade hende faa omtalte Afstøbning.

Bissen

verte

De Papirer, som hos mig beroe om denne Sag, vedlægges. Deri har jeg sagt min Mening om den.
d 15 Oct 1846

Collin

Uagtet Concepten mangler til Skrivelsen til Fru S., hvori den egentlige Afgjørelse af Sagen er bleven givet, saa mener jeg dog, af de øvrige Papirers Indhold, at kunne slutte, at den fremsatte Begjæring ikke bør nægtes.

H. N. Clausen.

Da DHrr Professorer Clausen og Bissen var enige med Undertegnede i, at meerbemeldte, paa Charlottenborg staaende, Portraitstatue burde udleveres til Frue Baronesse Stampe, som hendes Eiendom, og man fra hende mundtlig var underrettet om, at den nu kunde modtages i Baron Stampes Bopæl i Amaliegaden Nr 136, blev den i Dag henbragt der og ubeskadiget opsat. Onsdag d. 11 Nov 1846

Collin

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303r
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 08.06.2011 Print