The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10013 of 10246
Sender Date Recipient
Torkild Hoppe [+]

Sender’s Location

Reykjavík

22.10.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Hr Professor Ridder Thiele.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Herved har jeg den Ære at vedlægge hvad jeg for ikke længe siden modtog fra Provsten i Skagefjord Syssel angaaende de til Thovaldsens [sic] Historie henhørende, af Dem høistærede Hr Professor, forønskede Oplysninger. Ogsaa tillader jeg mig at vedlægge et Brev til Baron Sartorius, om hvis nuværende Opholdssted jeg er ganske uvidende. Under 7de i f M. skrev han mig fra Erkifjord at han vilde forlade Island med en lille Nøddeskal fra Berufjord, med hvilken han haabede at komme til Færø. Maaskee vil han nu just være i Kbhvn og i alt Fald haaber jeg at De af Venskab for ham og mig vil være saa god at besørge dette Brev til rette Sted. En mere utrættelig Reisende har jeg aldrig kjendt.

Her er nu Alt ved det Gamle og Alt er roligt. Vinteren er begyndt og et Snetæppe er udbredt paa Jorden saa at ei engang et Fortrin høres. Man siger at Hekla endnu engang imellem ryger og damper lidt, men det maa være ubetydeligt, thi det sees ei i Afstand. Det vaade Veirlig iaar har gjort meer Skade end Askefaldet ifjor. Vort Postskib kom forleden efter 16 Dages Reise med de gode Tidender om vore nyeste politiske Begivenheder.

Af min Søsters Breve nu, som af Deres Skrivelse i Foraaret, glæder det mig at see at Alt staaer vel til i Holtens Hus, hvor jeg beder Dem ved Leilighed formelde min bedste Hilsen.

Troer De, at herfra kan skaffes flere Oplysninger om Thorvaldsens Slægt, skal det være mig en Fornøielse at indhente nærmere Underretning naar De atter vil tilskrive mig derom. Jeg haaber at De efter Løvte ikke glemmer vort Stiftsbibliothek, der snart faaer Udsigt til at erholde et bedre Locale, og paa Omarbeidelse af hvis Catalog der snart vil blive begyndt.

Reikevig 22 Oct 1846

venskabeligst
T. Hoppe

Archival Reference
m31, nr. 61
Last updated 17.02.2012 Print