The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9983 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

8.4.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Professor Schouw

maa jeg bede undskylde, at jeg uagtet De har paataget Dem Secretariatsforretningen, skrev Svaret til Frue Baronesse St., fordi det alene angik Efterretning om et Factum.

Med 2 Underskrifter, naar 4 executorer ere tilstede, kan det ej afgaae, uden at annoncere en Dissens, som jeg ikke veed er tilstede. Jeg maa derfor aldeles overlade til Dem, at udfærdige et andet.

8 Apr 1846. Deres hengivne
Collin


At Conferentsraaden har conciperet Brevet, har været mig kiært, da jeg efter det Forhold jeg staaer i til Frue Stampe ikke ønsker at deltage i denne Sag, ligesom jeg ogsaa tidligere har unddraget mig fra samme, men jeg seer ikke andet end at Hr Justitsraad Thiele gierne kan underskrive og saa vil bevise mig en Tieneste ved at giøre det.

d. 9 April 1846 Schouw


Mig forekommer det rigtig nok at der handles om mere end Meddelelse af et Factum; thi dette Factum forrykker jo den hele mindelige Afgiørelse som har fundet Sted mellem Executorerne og Frue Stampe; ligesom jeg heller ikke kan om jeg deeltog i Sagen kunde lade Bravos Fremgangsmaade, forudsat at det i Frue Stampes Brev omtalte Factum er rigtigt, gaae uændset hen.

Da jeg aldeles ikke har deeltaget i de Forhandlinger, som have bragt Sagen om Fru Baronesse St. til Afgiørelse, da det senest anmeldte Factum er mig ligesaa ubekiendt, som uvedkommende, og da det endeligt af det tidligere Skeete er at forudsee, at der vil tillægges mig Deelagtighed i en Fremgangsmaade, som jeg – hvis den er sand – misbilliger, saa maa jeg, ligesom Hr Prof Schou, være min tidligere Erklæring tro, ikke at deeltage i nogen Forhandling til Afgiørelse af Fru Baronesse St’s Forhold til Th.’s Efterladenskaber.

Thiele

d. 9 April 1846

Sagen kunde maaskee expederes af vor ærede Formand som underskrivende paa Executorernes Vegne. Da Sagen altid har været behandlet i Boet, kan Brevet vel conciperes af Curator, om CfR: ikke selv vil.

d.u.s. Schouw


Jeg har i Dag mundtlig underrettet Baronesse Stampe om Bravos Svar.

d 11 Apr 1846 Collin
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303p
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 17.06.2011 Print