The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9982 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Flyve-Posten 6.4.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

(…)

Thorvaldsens Museum. Som bekjendt nedsattes for en Tid siden af Borgerrepræsentanter en combineret Comitee, der skulde tage under Overveielse, hvordan den af Communen til Museets Fuldendelse udlagte Capital skulde kunne forrentes og udredes. Denne Comitee har nu afgivet sin Betænkning, ifølge hvilken Borgerrepræsentationen agter at indstille, at den Halvdeel af Brændeafgiften, der indflyder i Frue Kirkes Rente- og Afdragsfond, skal, saasnart dette Fond har opfyldt sin Bestemmelse, hvilket formodentlig vil indtræde i 1855 eller 1856, anvendes til hiin Dækning og Forretning. Men da denne Sum ikke vil være tilstrækkelig, saa indstiller Repræsentationen, at den hele Klubskat for Kjøbenhavn, der som bekjendt anvendes til Dækning af Frue Kirkes Gjæld, der netop vil være betalt i hiint Tidsrum, efter denne Tid anvendes til Museet.

(…)

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 6.4.1846.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Flyveposten 6.4.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.01.2016 Print