6.4.1846

Sender

Redaktørerne ved Flyve-Posten

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

(…)

Thorvaldsens Museum. Som bekjendt nedsattes for en Tid siden af Borgerrepræsentanter en combineret Comitee, der skulde tage under Overveielse, hvordan den af Communen til Museets Fuldendelse udlagte Capital skulde kunne forrentes og udredes. Denne Comitee har nu afgivet sin Betænkning, ifølge hvilken Borgerrepræsentationen agter at indstille, at den Halvdeel af Brændeafgiften, der indflyder i Frue Kirkes Rente- og Afdragsfond, skal, saasnart dette Fond har opfyldt sin Bestemmelse, hvilket formodentlig vil indtræde i 1855 eller 1856, anvendes til hiin Dækning og Forretning. Men da denne Sum ikke vil være tilstrækkelig, saa indstiller Repræsentationen, at den hele Klubskat for Kjøbenhavn, der som bekjendt anvendes til Dækning af Frue Kirkes Gjæld, der netop vil være betalt i hiint Tidsrum, efter denne Tid anvendes til Museet.

(…)

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 6.4.1846.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Flyveposten 6.4.

Subjects

Persons

Last updated 04.01.2016