The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7082 of 10318
Sender Date Recipient
J.F. Schouw 21.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Anledning af vor Samtale i Morges tillader jeg mig at giennemgaae de Autoriteter og Corporationer, til hvem man vel kunde henvende sig:

exp 
 
 
exp.
exp.
exp.
exp.
1.) Statsministerne.. – Man maatte vel personligen præsentere dem Subskriptionsplanen.
2) De kongl: Collegier.. )
3) Overhofmarschallen.. ) Disse maatte vel have skrevne og anderledes lydende Breve.
4) Høiesteret..               )
5) Kiøbenhavns Ministerium.. (Biskoppen)
6) Kiøbenhavns Magistrat..
7) Kiøbenhavns eligerede Borgere..
8) Kiøbenhavns Universitet (Rector KfRd. Werlauff.)
(9 Sorøe Academie? (er tilskrevet blandt de udenbyes)
10) Khirurgiske Academie.. (Generaldireteur, Et: Fenger)
11) Konst Academiet?
12) Den militaire Høiskole..
13) Landover: samt Hof- og Stadsretten
14) Politieretten.
15) Nationalbanken..
16) Grosserer Societetet?
17) Handelslaugene – herved maatte forholdes som i Henseende til Haandværkslaugene.
18) Haandværslaugene – efter Puggaards Forslag.
19) Konstforeningen..
20) Studenter Foreningen (jo før jo heller thi Ungdommen gaaer rask frem.)
21) Regentsen.. (Provsten. Professor Petersen).
22) Athenæum.. (jeg veed at Formanden venter det)
23) Læse Foreningen (vulgo Lille Athenæum)


Hvorvidt nogle af de her anførte, navnligen No. 5=15 skulde have separate Breve, overlades til nøiere Skion. Til
17=23 kan sikkert Blanquetterne benyttes. –

Skulde Generalstaben tilskrives?

Skulle man tilskrive samtlige Landets Provster?
enten directe eller gennem Biskopperne?
NB         Frøken Klosterne burde ikke forbigaaes, maaske Statsm: Moltke vilde sørge herfor. –

d: 21 Jan. 1837. Deres
Schouw

Hvormeget har de 3 nye tiltrædende Medlemmer af Committeen tegnet sig for, det ønskede jeg gierne at vide.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 27a
Last updated 10.05.2011 Print