Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7029 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw 21.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

I Anledning af vor Samtale i Morges tillader jeg mig at giennemgaae de Autoriteter og Corporationer, til hvem man vel kunde henvende sig:

exp 
 
 
exp.
exp.
exp.
exp.
1.) Statsministerne.. – Man maatte vel personligen præsentere dem Subskriptionsplanen.
2) De kongl: Collegier.. )
3) Overhofmarschallen.. ) Disse maatte vel have skrevne og anderledes lydende Breve.
4) Høiesteret..               )
5) Kiøbenhavns Ministerium.. (Biskoppen)
6) Kiøbenhavns Magistrat..
7) Kiøbenhavns eligerede Borgere..
8) Kiøbenhavns Universitet (Rector KfRd. Werlauff.)
(9 Sorøe Academie? (er tilskrevet blandt de udenbyes)
10) Khirurgiske Academie.. (Generaldireteur, Et: Fenger)
11) Konst Academiet?
12) Den militaire Høiskole..
13) Landover: samt Hof- og Stadsretten
14) Politieretten.
15) Nationalbanken..
16) Grosserer Societetet?
17) Handelslaugene – herved maatte forholdes som i Henseende til Haandværkslaugene.
18) Haandværslaugene – efter Puggaards Forslag.
19) Konstforeningen..
20) Studenter Foreningen (jo før jo heller thi Ungdommen gaaer rask frem.)
21) Regentsen.. (Provsten. Professor Petersen).
22) Athenæum.. (jeg veed at Formanden venter det)
23) Læse Foreningen (vulgo Lille Athenæum)


Hvorvidt nogle af de her anførte, navnligen No. 5=15 skulde have separate Breve, overlades til nøiere Skion. Til
17=23 kan sikkert Blanquetterne benyttes. –

Skulde Generalstaben tilskrives?

Skulle man tilskrive samtlige Landets Provster?
enten directe eller gennem Biskopperne?
NB         Frøken Klosterne burde ikke forbigaaes, maaske Statsm: Moltke vilde sørge herfor. –

d: 21 Jan. 1837. Deres
Schouw

Hvormeget har de 3 nye tiltrædende Medlemmer af Committeen tegnet sig for, det ønskede jeg gierne at vide.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 27a
Sidst opdateret 10.05.2011 Print