The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9977 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

16.3.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Undertegnede, der, i Forening med Professor Clausen, som nu opholder sig i Udlandet, vare Formænd for den Comitee, der forestod Indsamlingen af de frivillige Bidrag til Opførelsen af et Museum for de af Thorvaldsen til Staden Kjøbenhavn skjænkede Kunstsager, erklærer herved, i Anledning af vedlagte Opfordring fra curator i det Thorvaldsenske Bo, at da de deri benævnte Summer, tilsammen af et Beløb 4750rd 52 [tegn for skilling] henhøre til ovenanførte Indsamling, saa bør de, ligesom allerede er skeet med den i Bilaget nævnte Sum af 75,000rd, afleveres til Bygnings Commissionen for meerbemeldte Museum, tilligemed de paaløbne Renter, der, naar Indbetalingsdagen ikke er den 11te i Maaneden, beregnes af Sparekassen først fra den 11te i den næstpaafølgende Maaned.

Kjøbenhavn, den 16 Marts 1846.

Collin Thiele
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 271c
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 24.05.2011 Print