16.3.1846

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Undertegnede, der, i Forening med Professor Clausen, som nu opholder sig i Udlandet, vare Formænd for den Comitee, der forestod Indsamlingen af de frivillige Bidrag til Opførelsen af et Museum for de af Thorvaldsen til Staden Kjøbenhavn skjænkede Kunstsager, erklærer herved, i Anledning af vedlagte Opfordring fra curator i det Thorvaldsenske Bo, at da de deri benævnte Summer, tilsammen af et Beløb 4750rd 52 [tegn for skilling] henhøre til ovenanførte Indsamling, saa bør de, ligesom allerede er skeet med den i Bilaget nævnte Sum af 75,000rd, afleveres til Bygnings Commissionen for meerbemeldte Museum, tilligemed de paaløbne Renter, der, naar Indbetalingsdagen ikke er den 11te i Maaneden, beregnes af Sparekassen først fra den 11te i den næstpaafølgende Maaned.

Kjøbenhavn, den 16 Marts 1846.

Collin Thiele

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 271c

Subjects

Last updated 24.05.2011