The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7019 of 10244
Sender Date Recipient
J.F. Schouw 18.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr– Konferentsraad Collin / C: af D.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Det er efter vort Møde faldet mig ind, at det vist vil være nødvendigt at Udnævnelsen af Kommitterene eller Commissionairerne i Kiøbstæderne maatte skee snaerst muligt, da det ellers vil lægge Baand paa enhver af os ikke at sende Planerne til vore Venner og Bekiendtere uden for Kiøbenhavn; thi man kan da ikke anmode nogen om at samle Subskribenter, da man ikke veed om ikke strax efter ved Kommittén, hvoraf han ikke er Medlem, optræder som autoriseret Organ. –

Til nærmere Prøvelse vil jeg tillade mig at giøre opmærksom paa nogle mig bekiendte Mænd: Wiborg, Etatsraad Schiønning (en særdeles yndet og særdeles dygtig Mand) Justitsr: Brun paa Asmild, Biskop Øllgaard, Grev Ahlefeldt, – Aarhuus: Tobaksfabrikeur Funder, en mig, anseet, dannet og vakker yngre Mand, Conrector Blache, Justitsraad Fleischer. Ribe.. Stiftamtmand Sponneck. Colding. Justitsraad Estrup. Odense: Biskop Faber, Consul Grut. Helsingør Steenfeldt, Bøie. –

Godt var det at man ikke blot fik Embedsmænd, men saamange som muligt drog ogsaa andre ind med.

d: 18 Janu. 1837 stedse Deres ærbødigste
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 27
Last updated 10.05.2011 Print