Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7021 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw 18.1.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr– Konferentsraad Collin / C: af D.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Det er efter vort Møde faldet mig ind, at det vist vil være nødvendigt at Udnævnelsen af Kommitterene eller Commissionairerne i Kiøbstæderne maatte skee snaerst muligt, da det ellers vil lægge Baand paa enhver af os ikke at sende Planerne til vore Venner og Bekiendtere uden for Kiøbenhavn; thi man kan da ikke anmode nogen om at samle Subskribenter, da man ikke veed om ikke strax efter ved Kommittén, hvoraf han ikke er Medlem, optræder som autoriseret Organ. –

Til nærmere Prøvelse vil jeg tillade mig at giøre opmærksom paa nogle mig bekiendte Mænd: Wiborg, Etatsraad Schiønning (en særdeles yndet og særdeles dygtig Mand) Justitsr: Brun paa Asmild, Biskop Øllgaard, Grev Ahlefeldt, – Aarhuus: Tobaksfabrikeur Funder, en mig, anseet, dannet og vakker yngre Mand, Conrector Blache, Justitsraad Fleischer. Ribe.. Stiftamtmand Sponneck. Colding. Justitsraad Estrup. Odense: Biskop Faber, Consul Grut. Helsingør Steenfeldt, Bøie. –

Godt var det at man ikke blot fik Embedsmænd, men saamange som muligt drog ogsaa andre ind med.

d: 18 Janu. 1837 stedse Deres ærbødigste
Schouw
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 27
Sidst opdateret 10.05.2011 Print