The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9219 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

Ca. 1.1.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men det kan dateres til ca. 1.1.1843, da Thorvaldsen omtaler den aldrig udførte marmorstatue, som Christian 8 bestilte kort før 1.1.1843, hvor Thorvaldsen udførte skitsen til statuen.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Da jeg Thorvaldsen har bestemt, at de Indtægter, som jeg endnu kan vente for de Arbeider jeg har udført eller fremdeles maatte udføre, skulle tilfalde mit Museum, saa tager jeg mig den allerunderdanigste Frihed at meddele en Fortegnelse paa forskiellige Arbeider, som jeg fra Aaret 1819 af, efter Kongelig Befaling har udført uden derfor at have modtaget nogen Remuneration, allerunderdanigst forestillende hvilken Sum derfor maatte tilflyde Museumsfonden.

Arbeiderne er, i Marmor:

5 Buster af den Kongl. Familie udførte i Rom:
Marmor og sendte hertil; nemlig
af høisalig Kong Frederik den Siette
– Hendes Mayst. Enkedronningen
– Deres K. Hoiheder Prindsesserne Caroline og Vilhelmine
– Hs Kg. Kronprindsen

i Gips, 2 Büster, nemlig

af Hendes Kg H. Prindsesse Juliane
– H Arvefl[?] Prindsen af Philipsthal
Statue af Hendes Mayst Dronning Caroline Amalie
Christian den Fierdes Statue til Mausoleet med tilhørende Basrelief

foruden adskillige Shizzer til Medailler i Anl af Kroningen, Sølvbrÿlluppet og flere forskellige Begivenheder i den Kongelige Familie og endelig den nylig efter allernaadigst Befaling udførte Statue af min Dattersøn Albert Poulsen

Da jeg ikke anholde om nogen Sum til mig selv, men om at allernaadigst at den Betaling som allernaadigst bestemmes maatte afgives til et nationalt Konstmonument, saa haaber jeg at mit allerunderdanigste Andragene med Naade optages

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 192
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Jonas Collin
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Christian 8.'s Coronation Medal 1840 · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Alberto Paulsen
Works
Last updated 07.11.2016 Print