The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7992 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin 17.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

H.N. Clausen [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Hr. Profess. Clausen / Hr. Profess. Thiele

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Løverdag Formidd. d 16 Marts
1839

I Mandags (d: 11 Marts) Morges var Oberst Pr. hos mig og gjorde Aftale om Minoritetens Tilførsel (see Bil A.). Jeg sendte Papirerne samme Formiddag til Etatsr. Koch. Han confererede med Ob. Pr. og leverede mig Tirsdag (d. 12) Middag en med Hensyn til hans og Pr.s deri forekommende egen Yttring, forandret Concept (Bil B.) Det Hele afsendtes strax til Kj. Scavenius, fra hvem jeg erholdt det tilbage Torsdag (14de) Aften Kl. 9. Jeg maatte, formedelst en fra hans Side indløben Misforstaaelse, sende det tilbage (Fredag Morgen d 15de) og fik det atter tilbage i Dag Kl. 10½, med den Erklæring, at han for sit Vedkommende bifalder Tilførselen, henstillende til Ob. Pr. og Et. K. om de ikke muligen maatte finde sig foranlediget til at ombytte Ordet iøinefaldende med et andet.

Saaledes staar nu Sagen, hvis videre Behandling overlades til mine Herrer Medformænds Omsorg.

ærbødigst
Collin

Blyantspaaskriften [paa] de sidste 2 Sider af Pr. Cs Concept er af Dhr. P & K.
Hr. Prof. Thiele!
Ved den paa deelte Tilsætning finder jeg ikke andet at erindre, end at Ordene “og med Tak” burde være udeladte, fordi de ikke betegne nogen Modsætning til Pluralitetens Erklæring; for imidlertid ikke at risquere flere Dages Ophold, stemmer jeg for at medtage Amendementet, som det er givet; iøvrigt henstillende det til Dem, om De finder Anledning til, nærmere at betegne Deres Votums Forhold til de tvende andre.
Den paa sidste Side af min Concept vedtagede Forandring vil, mener jeg, ikke kunne følges imod Pluralitetens Consens, med mindre det – hvorom jeg dog tvivler – skulde være vedk. Skrivelses egne Udtryk. Jeg skal faae dette efterseet. Saafremt jeg faaer Papirerne tilbage fra Dem, har Schouw lovet at ville besørge Trykningen hos Berling.
H.N. Clausen

Hr Prof. Clausens Bemærkning med Hensyn til Ordene: “og med Tak” bifaldes. I Henseende til mit separate Votum, finder jeg, for mit eget Vedkommende ikke tilstrækkelig Grund til at fremhæve det. Det var min aldeles individuelle Overbeviisning, der ledede mig til i visse Punkter at adskille mig fra begge Parter og jeg have den Mening, at jeg muligen kunde forene disse ved at opstille et Tredie, der maaskee havde fortient at tages lidt mere i Betragtning. Som Sagerne nu staae, vilde det forekomme mig noget arrogant [xxxxxxxx] om jeg androg paa dets Berørelse i en Fremstilling af Forhandlinger, paa hvilke den ikke har haft den allerringeste Indflydelse.

d. 17 Marts 1839. Thiele

Hr. Conf.R. Collin!

Manuskriptet er nu sendt i Trykkeriet, efterat den Prangen Kochske Concept er ordlydende optaget, og Ordene ang. Commissionens Virksomhed ere forandrede i Overenst. med de i Skrivelsen til samme brugte Udtryk. Skulde Minoritetens Medlemmer ønske Ordet “iøinefaldende” modificeret eller Ordene “og med Tak” udeladte, vil Forandringen kunne foretages i Correcturen, dersom Prof. Schouw bliver underrettet derom imorgen.

17 Marts H.N. Clausen.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120g
Last updated 24.05.2011 Print