The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7899 of 10246
Sender Date Recipient
Den kongelige Direktion for Statsgælden og den Synkende Fond [+]

Sender’s Location

København

12.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Committeen for Salg af Gibsafstøbninger af Thorvaldsens Arbeider
Hans Puggaard
[+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til
Committeen for Salg af Gibsafstøbninger af
Thorvaldsens Arbeider
afleveres hos hr. Grosserer Puggaard
Store Kongensgade No 245.

Abstract

The committee gets permission to use a vacant lease in the Bourse for free until another potential leaseholder comes forward. In that event, the plaster shop will have the first claim to the lease for payment.

See Original

I Anledning af Committeens Behagelige Skrivelse af 21e f. M., undlade vi ikke herved tjenstlig at melde, at vi ville indrømme den af Samme omtalte fortiden ledigværende Boutik paa Børsen tilligemed en Kjelder under denne til et Oplags- og Udsalgssted for Gibsafstøbninger af endeel af Thorvaldsens Arbeider, uden at der af bemeldte Leiligheder svares nogen Afgift, saalænge der ikke dertil melder sig nogen Leier, hvorimod vi, i det modsatte Tilfælde, strax derom skulle meddele nærmere Underretning og med et Varsel af 3 Maaneder overlade til Committeens Forgodtbefindende om den vil fraflytte Localet eller erlægge den aarlige Leie, som i saa Fald deraf vilde blive at svare.

Directionen for Statsgjelden og den synkende Fond d 12 Jan 1839.
Møsting Holten [xxxxxx] Johnsen Hauch
Wilbrecht Meyer Holm

/ Thiele

General Comment

Brevet er et af de få videnskilder ift. eksistensen eller i hvert fald ideen om et gipsudsalg for Thorvaldsens arbejder i netop Børsens lokaler, se også beretning af efter december 1839, hvor initiativet berøres. I tidsskriftet Kunstblatt af 12.9.1839 annonceres, at “Auf der hiesigen Börse wird jezt ein eigenes Lokal für die Anfertigung und den Verkauf von Gypsabgüssen von Thorwaldsens Werten eingerichtet.” Ergo må planerne være nået langt. Imidlertid optræder allerede året efter gipseriet Antonettis Enke ved Johanne Juliane Antonetti, som enerettighedshaver, jf. bekendtgørelse af 7.4.1840 og 7.4.1840.

Det er formentlig også netop dette finansielle initiativ, der omtales i udkastet til beretning af Forår 1839, skrevet af Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum, hvortil netop Hans Puggaard også havde været initiativtager:

Efter Overlæg med Thorvaldsen har Comiteen foretaget de fornødne Skridt til at erhverve Eneret paa at lade forfærdige og udsælge Afstøbninger i Gibs af de Thorvaldsenske Arbeider, Statuer og Basreliefs, hvoraf Indtægten vil paa en eller anden Maade blive sat i Forbindelse med Museets Tarv.

Se mere i komiteens biografi.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 104
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 23.10.2018 Print