The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8289 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum Efter december 1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original
Onsdagen den 9de October 1839 holdt Comiteen Møde i Anledning af et fra Nysøe udbredt Rygte om, at Thorvaldsen fortrydelig forstemt over Museums-Sagens Forhaling, i Særdeleshed med Hensyn til at Magistraten havde paalagt Stadsbygmester Professor Malling ogsaa at levere en Tegning til Museet, vilde med det Første reise til Rom. Da Thorvaldsen imidlertid var kommen til Kiøbenhavn (fra Nysøe) og havde mundtlig til Professor Malling erklæret sig aldeles tilfreds med Bindesbølls Plan, og efterat Man Malling havde indmeldt dette til Magistraten, bortfaldt de opstaaede Betænkeligheder. I Mødet fremlagdes den reenskrevne Protocol over Comiteens hidtidige Forhandlinger, hvilken Professor Schouw har havt den Godhed at besørge bragt i Stand og hvis Fortsættelse Collin lovede at sørge for, efterat Schouw er reist til Italien. Collin henstillede til Comiteen om der ikke skulde træffes nogen Foranstaltning for at bringe de Fortegnelser over Museums Sagerne i Stand hvilke for længe siden vare omtalte, og hvorpaa Thorvaldsen satte megen Priis. Professor Thiele erklærede, at Fortegnelser over Kobberstik og Lithographier vare færdige. Justitsraad Thomsen erklærede at han ikke kunde paatage sig at levere Fortegnelse over Bronzer, Terrecotter &c var paabegyndt, men at han uden Medhiælp ikke vilde kunne snarlig bringe den i Stand. Man besluttede at anmode Licentiatus Theologiæ L Müller, om at paatage sig en Deel af Arbeidet. Ved Mødets Slutning giorde Professor Clausen sine Medformænd opmærksomme paa, at Professor Freund havde Krav paa en Godtgiørelse for sin betydelige Tidsopoffrelse i Thorvaldsens Comitees Anliggender. Formændene blev enige om, at sætte denne Sag under skriftlig Omhandling. Mandagen d. 25 Novb: 1839 var Møde i Anledning af et Brev fra Magistraten saalydende. No 63 Man blev enig først at vælge 2 Medlemmer, og derpaa sætte dem paa engere Valg. Professor Clausen fik 5 og Conferentsraad Collin 4 Stemmer, Professorerne Thiele og Freund hver 3. Ved næste Valg imellem de to første fik Collin 5 og Clausen 3 Stemmer. Brev til Magistraten om dette Udfald expederedes i Mødet. Sagen om Afstøbninger af de Thorvaldsenske Sager til Forhandling foretoges. Koch, Freund og Puggaard lovede at bringe Underhandlinger med de Gibsere, som havde beskæftiget sig med slige Afstøbninger, i Stand. Slotsbygnings-Commissionens Brev af 29de October saalydende No 64 fremlagdes. Comiteen besluttede om 14 Dage paa Stedet at tage det Opstillede i Øiesyn. Catalog-Arbeidet betræffende meldte Justitsraad Thomsen, at Licentiat Müller dermed var beskæftiget. Under samme Dato (25de November:) udfærdigedes et Circulaire saalydende: med Paategninger N 65 (med Paategninger) og i Følge deraf blev bemeldte Sum 300rbd anviist Professor Freund af Museumsfonden. Løverdagen den 6te December 1839 var Møde i Anledning af en Skrivelse fra Magistraten saalydende: No 66 Man valgte Professor Freund, og under 7de Decbr. tilskreves Magistraten saalydende saaledes. —see Bil. Af Dato 13 Decb tilhændekom Comiteen et Brev fra Magistraten saalydende No 67. Tirsdagen d: 7de Januar 1840 var Møde. DHrr Koch, Freund og Puggaard fremlagte Forslag (under N. 68) til at effectuere Beslutninger om at besørge Afstøbninger af adskillige Thorvaldsenske Sager. Forslaget bifaldtes i det Hele; i Henseende til de opgivne Priser pr Stk. bestemtes at de skulle afrundes til hele Mark, f.Ex. 1 rbd 3 [tegn for mark] 14 [tegn for skilling] til 1 rbd 4 [tegn for mark] &c. Udkast til et Brev til Cancelliet til Svar paa Collegiets af 27 Decbr 1838 fremlagdes og bifaldtes med nogle Modificationer. Naar den ansøgte Bevilling til udelukkende Berettigelse at falholde disse Afstøbninger var erhvervet og Boutiken paa Børsen var færdig, skulde Foranstaltningen offentliggiøres. Dernæst bragtes paa Bane hvilket Honorar der kunde tilkomme Professor Hetsch for det af ham forfattede Project til Museet, samt Bygnings-Inspecteur Bindesbøll for de af ham efter Comiteens Anmodning udførte Tegninger af det af Etatsraad Koch fremsatte Overbygningsproject. Comiteen bestemte for hver af dem et Honorar af 300 rbd. Professor Hetsch, som var nærværende, erklærede at da han havde bestemt ingen Godtgiørelse at ville enten forlange eller modtage for hans Arbeider for Museet, saa skienkede han denne Sum til Museumsfonden, for hvilket Tilbud Comiteen takkede Ham. I Henseende til den Betaling, som tilkommer Inspecteur Bindesbøll for hans eget Project med tilhørende Tegninger, hvilket var antaget til Udførelse, saa antog Comiteen at det blev den anordnede Bygnings-Commissions Sag at honorere ham derfor. Af de ham a conto anviste 600rbd blive saaledes de 300rb at betragte som det ovennævnte Honorar for at bearbeide Etatsraad Kochs Idee, og de øvrige 300rb som et Forskud paa det ham tilkommende Salair deels for det af ham forfattede af alle Vedkommende antagne og siden allernaadigst approberede Project, deels for som Bygmester at forestaae Museets Opførelse. Fremdeles fremlagdes en Nota (under No 69) fra Kassereren Justitsraad Stæger over Museums-Fondens Status den 31te December 1839. Deraf fremgaaer at
Beholdningen nu er i Banken
i Sparekassen
i Kasse
tilsammen
74,300
6022.32
1074.50
81396.82

Deri indbefattet den af Thorvaldsen skienkede Sum som ikke maa anvendes til det egentlige Bygningsarbeide. Udgifterne have været:

til den intermistiske Opstilling af Sagerne
Bygningspladsens Indhegning, Indkiøb af Kalk
Inspecteur Bindesbøll (vide supra)
Professor Freund i Godtgiørelse
Antonettis Enke for Afstøbninger til Udsalget
Papirhandler Wanscher for Papir
Omkostninger ved Ilandbringelse af Sager med Galathea
Indkassations-Omkostninger her og i Provindserne
Bogtrykker-Arbeide, Avertissementer m.m.
2000
1433.20
600
300
800
235.66
130.16
385.91
235.66
6120.67

Angaaende Anvendelsen af de førstmeldte 2000rb. meddeelte Justitsraad Thomsen nøiere Forklaring, hvorhos Comiteen besluttede at ville Søndagen den 19de Januar, om Middag Kl. 12, møde paa Christiansborg Slot for at tage de opstillede Sager i Øiesyn, og derefter indbyde Communalbestyrelsen til at see dem, hvornæst nærmere Beslutning kunde tages hvorledes og hvorvidt Adgang dertil kunde aabnes for Alle og Enhver. Brevet til det danske Cancellie af 8de Januar lød saaledes (see Bil.)

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 151a
Subjects
Plaster Cast Company Antonettis Enke · Thorvaldsen's Pre-Museum at Christiansborg Palace 1835
Last updated 03.04.2017 Print