The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7883 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 7.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Just Mathias Thiele
Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Jeg formener, at det blev Resultatet af Forhandlingerne igaar, at Comitéens Skrivelse til Byens Øv[xx]hed og Repræsentantskab ikke skulde indsendes, førend Commisionens Betænkning over den skjenkede Bygning kunde nedlægges Dette forekommer mig ogsaa nødvendigt, for at sætte
vedkommende Autoriteter i Stand til at tage en Beslutning; hvormed ogsaa de tilstedeværende Magistratmedlemmers Yttringer stemme. Men dernæst anseer jeg det ogsaa for at være af Nytighed, hvad, hvormeget der bør indeholdes i Comiteens Skrivelse, hvorvidt man finder Anledning til at yttre sig om, det Forho hvorledes Comitéen betragte Sagens hele Stilling efter de nu indtraadte Forhold. Commissions-Betænkningen tør [ventes] at indkomme iaften eller imorgen tidligt; og i det Møde, som de vil kunne tilsiges, var det maaske, for at fremskynde Sagens Gang, ønskeligt, at en [xxxxxx] blev fremlagt som [Brev]. Da jeg, i henhold til det her Anførte, ikke har underskrevet, udbeder jeg mig – saafremt den ærede Formand antager, at Circulationen bør fortsættes – at dette Blad bliver vedlagt.
7. Jan. 1839 verte [H.N.] [C]lausen.

Jeg kan aldeles ikke dele denne Mening; Magistraten bør underrettes om hvad der er besluttet af Kongen, og erklæret af Thorvaldsen; Comiteens Betragtninger kunne komme til sin Tid. At Magistratens Medlemmer erklærede sig derimod, erindrer jeg ikke, tværtimod troer jeg, at Den ønsker Meddelelsen; af Stadens 32 [M]. ytrede Uenighed husker jeg derimod, men det kan ikke komme Betragtning.
Collin

Dersom Rescriptet indsendes til Magistraten uden at Comiteen har yttret sig derover, vil Sagen formodentlig retournere om et Par Dage med Anmodning om en saadan Ytt Meddelelse. Jeg mener ogsaa at der maa være som en Grund herfor, som for at Thorvaldsens Skrivelse vedlægges. At der af Comiteen bliver at afgive en Erklæring, blev, saavidt jeg igaar opfattede, temmeligt almindeligt modtaget, og da det næste, nærforestaaende Møde formodentligen vil kunne behandle de forskiellige indkomende Betænkninger, vil denne Erklæring fra Comiteen jo snart kunne afgives. I Henseende til Skrivelsen, som vel skal underskrives af alle, er det min Mening, at Concepten først maa bifaldes af Pluraliteten.
d 7 Jan 1839 Thiele

General Comment

Der er tale om en skrivelse rundtsendt mellem H.N. Clausen, Just Mathias Thiele og Jonas Collin.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 100b
Last updated 17.05.2011 Print