The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10154 of 10246
Sender Date Recipient
Ludvig Müller 5.9.1849 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Svar til N.P.S. i Anledning af Auktionen over Thorvaldsens Værker.

Den anonyme Indsender af en Artikel, der under dette Mærke fandtes i „”Flyveposten Nr. 182 og indeholdt en Anke over Afhændelsen af nogle Gjenstande blandt Thorvaldsens Efterladenskaber, har i en ny Artikel i dette Blad Nr. 204 fundet de Grunde, som Undertegnede anførte for Salget af den ufuldendte Marmorbuste af Napoleon, at være utilfredsstillende.

Han erklærer det først for en aldrig før hørt Paastand, at Napoleons Büste er modelleret af Bienaimé og ikke skulde bære Præg af at være Thorvaldsens Arbeide. Dette er mig bekjendt at være Professor Bissens Vidnesbyrd, hvilket her maa ansees for at være af særdeles Vægt. Denne, som i flere Aar har arbeidet hos Thorvaldsen og i mange Aar har opholdt sig i Rom, ogsaa paa den Tid Busten blev til, som bedre end nogen Anden her kjender vor store Kunstners Arbeider og er gjennemtrængt af Aanden i dem, har stedse, overensstemmende med det i Rom almindeligen Antagne, anseet Napoleons Büste for at være modelleret af Bienaimé og fundet sig bestyrket heri ved dens ejendommelige fra Thorvaldsens øvrige Buster afvigende Charakteer og Behandling. Prof. Bissen er af Thorvaldsen selv i Testamentet udvalgt til Medlem af Museums-Bestyrelsen, med det Hverv at fuldføre de ikke færdige Værker og „i Særdeleshed at have det specielle kunstneriske Tilsyn med Museet”; Opstillingen af Sculpturerne i Museet har som en Følge deraf været ham overdraget; det er saaledes naturligt at hans Anskuelse blev den afgjørende, naar han, støttende sig paa de ovenanførte Grunde, meente, at ikkun Gibsmodellen burde optages i Museet, men det ufuldførte Marmor-Exemplar udelukkes. Iøvrigt kan Undertegnede bevidne, oftere af Kunstnere og andre med Thorvaldsens Arbeider fortrolige Personer at have hørt Yttringer som gik ud paa, at denne Büste ikke egentligen er udgaaet fra Thorvaldsens Haand, og ikke kunde sættes i Classe med han øvrige Værker. Artiklens Forfatter citerer dernæst, som et formeentligen afgjørende Beviis, Thieles Værk III. S. 44-45, hvoraf det Modsatte synes at fremgaae. Dersom den anonyme Indsender havde havt noget Kjendskab til, hvorledes Arbeiderne udførtes i Thorvaldsens Atelier af hans Elever (ikke anderledes end hos andre store Mestre, der have udfoldet en rig Virksomhed), vilde han ikke i Prof. Thieles Beretning om, at Thorvaldsen har modtaget Bestilling paa og Betaling for denne Büste, have fundet nogen Hindring i at antage, at den dog kunde være modelleret af Bienaimé. Naar der altsaa fremdeles spørges, hvorfor denne Büste ikke ligesaavel kan blive fuldendt som Mercur og de andre ufuldendte Værker, ligger Svaret i det allerede Anførte: at dette Arbeide ikke ganske kan ansees for Thorvaldsens. De enkelte andre Værker, om hvilke det samme gjælder, ville heller ikke blive fuldførte i Marmor, hvortil der vil skjønneS at være saameget mindre Grund, naar det oplyses, at ikke blot endeel af de i Museet opstillede Marmor-Arbeider mangle den sidste Haand, men at der endnu haves et ikke ubetydeligt Antal, der henstaae paabegyndte eller halvfærdige i Atelieret, og at Museets pecuniaire Midler ere saameget reducerede, at der formodentlig vil Hengaae mange Aar inden de kunne ventes fuldendte, og endnu en længere Aarrække forinden alle de af Thorvaldsens bedste Værker, som ikkun haves i Gibs, kunne, ifølge den lagte Plan, blive udhugne i Marmor. „Indsenderen gad nok vidst, hvad der vel skulde have bevæget Thorvaldsen til atter at lade denne Büste paabegynde i Marmor, naar det ikke havde været hans Hensigt, at den saaledes skulde opbevares i Museet”. Det er tilstrækkeligt hertil at bemærke, at der imellem Thorvaldsens Efterladenskaber endnu findes endeel originale Værker i Marmor af andre Billedhuggere; da imidlertid Thorvaldsen har ladet Napoleons Büste bære sit Navn, er det indlysende, at han ligesaa vel kunde have et Marmor-Exemplar af den staaende til Salg i sit Atelier, som alle de øvrige Arbeider i Marmor, der havde denne Bestemmelse og nu skulle afhændes paa Auctionen som Doubletter.

Kjøbenhavn, den 3die Sept. 1849.

L. Müller,
Inspecteur ved Thorvaldsens Museum.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Flyve Posten, No. 207, Femte Aargang.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Flyve Posten 5.9.
Subjects
Auctions at Thorvaldsens Museum
Persons
H.W. Bissen · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen
Last updated 15.06.2018 Print