The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9109 of 10246
Sender Date Recipient
NN
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende
[+]

Sender’s Location

Aarhus

28.9.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Den enorme sten til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke er ankommet til Skanderborg efter store anstrengelser og med hjælp fra lokale indbyggere.

See Original

Skanderborg, den 27de Septbr. I Løverdags-Aftes holdt den store Steen, som var udvalgt og tilhugget til Frederik den Sjettes Mindestøtte paa Skanderborg Slotsbakke, sit Indtog her i Byen. Den var hentet i Tinning ved Frysenborg, 5 Mile fra det Sted, hvortil den var bestemt, og den holder 150 Kubikfod. Den laa i en dyb Kløft, og man vil let kunne tænke sig, at en Masse af c. 100 Skpd. Vægt kun med yderste Vanskelighed og utænkelige Anstrængelser ved simple Midler kunde hæves af sit Leie og bringes op paa den i dette Øiemed indrettede Befordringsmaskine; denne bestod af nogle med Jern forbundne Bjælker og har kostet 250 [X]. Af samme Steen vare 300 Læs mindre Steen afhuggede og rømmede bort, førend det sidste og vanskeligste Arbeide begyndte. Stenen hævedes ved Menneskekraft; dette fordrede en Tid af otte Dage. Reisen selv varede 6 Dage, og frembød en Mængde uheldige Tilfælde, som der kun med stør Møie raadedes Bod paa. Veien var adskillige Steder meget gjennemblødt, og Vognen sank i saa dybt, at den ikke kunde trækkes af Stedet, endskjønt den i Bevægelse sættende Kraft var beregnet yderst overflødigt netop for saadanne Tilfælde. De fleste Steenkister sank sammen; Borum Bro blev kjørt sønder. Hvert tusinde Skridt maatte man holde; Axerne bleve røde og glødende. Endelig naaede den Byen, og passerede igjennem den, trukken af 32 fiirspændte Heste og henved 300 Mennesker. – Mange have viist dette Foretagende stor og priselig Interesse, især paa Frysenborg og ved Aarhuus. Greven selv var næsten uafbrudt tilstede, og siges at have sendt nogle hundrede Bønder til Hjælp. Fra begge Sider af Landeveien strømmede Folk til, for at hjælpe med at trække. Brændeviin og Sved skal være flydt i Strømme. – Oberst Rosenberg, til hvem Anlægget er overdraget af den valgte Comitee, er en sjeldent dygtig, utrættelig, opoffrende og for dette Foretagende varmtfølende Mand; sin Tid og sin Beqvemmelighed har han ganske opoffret for dets Fremme. Det vil derfor ikke være underligt, om denne af kun saa Faa hjerteligt opfattede Sag vil faae et, med Hensyn til Udfaldet, over Forventning heldigt, det Almindelige tiltalende Resultat. – Bygmester Møller, som havde paataget sig at hidbringe Stenen, for en Sum af 650 [X], skal have lidt betydeligt Tab ved de imod Forventning, indtrufne Omstændigheder. Det vil neppe være urimeligt, om Comiteen forebygger, at en Mand, hvis Talent og utrættelige Anstrængelser, ved de forhaanden værende Midlers Simpelhed, man skylder det næsten Utroliges Virkeliggjørelse, lider Noget ved denne Accord, hvilken han uden al Tvivl kun har indgaaet for ei at gjøre et Foretagende, som han selv er enthusiatisk indtaget for, til en Berigelsesgjenstand. – Stenen vil en af de næste Dage blive bragt op paa Bakken. (Meddeelt.)

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende transporten af stenen til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 28.9.1842.

Stenens størrelse og de ressourcer man har lagt i at få den transporteret til Skanderborg, vidner om en vis entusiasme for at få rejst monumentet.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Aarhus Stiftstidende 28.9.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures
Persons
Frederik 6.-kommissionen · Gottfried Rosenberg
Last updated 19.11.2018 Print