The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9132 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende [+]

Sender’s Location

Aarhus

18.10.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Stenen til monumentet over Frederik 6. er nu endelig nået op på selve slotsbanken. Stenen skal nu hugges til. Dette arbejde har kostet bygmesteren Frederik Møller 1000 rigsdaler.

See Original

Skanderborg, den 12te Octbr. Stenen til Kong Frederik den Sjettes Mindestøtte er, ved en sindrig Benyttelse af Kraften, med faa Menneskehænders Hjælp bragt op paa Pladsen, og ligger nu der, hvor den skal tilhugges. Den er af en fortræffelig Bonitet, men vil fordre et langsommeligt Arbeide ved Tilhugningen, da Massen er meget compact. Fodstykket, en for sig selv betydelig Kolos, staaer endnu tilbage at hente. Basreliefs og Busten er bestilte hos Thorwaldsen, som har paataget sig Modelleringen gratis. Udførelsen heraf foregaaer i hans Værksted ved den fordeelagtigt bekjendte Billedhugger Holbek. Comiteen har deponeret 4000 [X] til denne vigtige Deel af Monumentet.

Transporten har, efter Sigende, kostet Bygmester Møller 1000 [X]. Deficit er altså temmelig betydeligt. Comiteen var samlet i Mandags. Erstatning blev Hr. Møller afslaaet, med Tilføiende af, hvis Noget blev tilovers, der da rimeligviis kunde blive taget Hensyn dette hans Tab. Det øvrige Arbeide ved Stenen, Reisningen osv. har Hr. Møller paataget sig for 2200 [X]. Det skal være tilendebragt i Slutningen af næste Sommer, til hvilken Tid Forsendingerne fra Thorwaldsen, hvem Comiteen nylig har havt Brev fra, ville indtræffe med Fregatten. Over Stenen skal nu bygges et Huus med Kakkelovn og de øvrige nødvendigste Beqvemmeligheder. Tre Trin skulle føre til Piedestalen.

Plainen paa Høien skal beplantes. Angaaende dette Anlæg er endnu Intet bestemt. Man venter en Gartner herud, for at han foreløbigt skal gjøre Udkast til Tegningen. (Meddeelt.)

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende transporten af den store sten til Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, bragt i Aarhus Stiftstidende 18.10.1842.

Arbejdet var på dette tidspunkt nået så langt, at man afventede Thorvaldsens færdige værker den følgende sommer, men en transport afgik først 1844, se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1844. Monumentet blev først indviet i 1845.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Aarhus Stiftstidende 18.10.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1844 · Monuments, Comtemporary Figures
Persons
Frederik 6.-kommissionen · C.F. Holbech · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.11.2018 Print