The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9171 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen 20.11.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Ved Studenterforeningens Concert igaaraftes vare Conferentsraad Thorvaldsen i Anledning af hans Fødselsdag samme Dag og Etatsr. Oehlenschläger, der ligeledes i disse Dage har høitideligholdt sin Fødselsfest, af Selskabet indbudt til at overvære Concerten og derefter deeltage i et af Medlemmerne foranstaltet festligt Maaltid, hvortil Studenterforeningen havde havt den Forekommenhed at invitere Medlemmerne af Sangforeningen for den af dem ydede Assistance. Foreningen kunde imidlertid ikkun glæde sig ved Etatsr. Oehlenschlägers Nærværelse, hvorimod Thorvaldsen var forhindret fra at kunne deeltage i Festen. Efterat Førstnævnte havde taget Plads i Concertsalen, blev af Sangforeningen afsunget nedenstaaende af H.P. Holst forfattede Sang („Dioskurerne”) efter den bekjendte skjønne af B. Crusell for 4 Stemmer componerede Melodi til Rings Drapa: Sitter i högen högättad höfding (Frithioffs Saga XXI. Sang.)

To Dioskurer
Funkle og lyse
Klart gjennem Nordens
Taage og Slud;
Mægtige Straaler,
Stærke og milde,
Fra deres Høide
Sende de ud.

Kraftigt med Meislen
Hugged den Ene
Selv sig i Marmor
Veien derop;
Driftigt af Toner
Bygged den Anden
Stigen til Stjerners
Lysende Top

Naar paa de vilde,
Stormfulde Bølger
Skibet i Havsnød
Kastes omkring ‒
Frelsende funkler
Frem gjennem Mulmet
Jupiters Sønners
Dobbelte Ring:

Saadan i Livet.
Saadan i Konsten
Lyser de Tvendes
Evige Glands,
Varer os kjærligt,
Leder os trofast,
Styrker vor Tanke,
Lutrer vor Sands!

Lyser da kraftigt,
Tvillinge-Stjerner!
Følger hinanden,
Skilles ei ad!
Lyser da længe,
At vi maa styrkes
I Eders Straalers
Himmelske Bad!

Efterat Sangen var afsunget, udbragte et Medlem af Senioratet (Cand. Juris Brock) et for de ophøiede Aander, hvilket af hele Forsamlingen gjentoges flere Gange, hvorpaa Etatsraad Oehlenschläger paa Thorvaldsens og egne Vegne takkede for den dem beredede Glæde, som hans Følelser ikke tillode ham at udtrykke med Ord.

Concerten begyndte derpaa med en af Digteren forfattet Cantate til Efterslægtens Jubelfest, sat i Musik af Secretair Hartmann, der selv dirigerede Sangen. De følgende Nummere, der udførtes, vare en Qvintet for Violin Alto, Violoncello, Bas og Fortepiano af Hummel, endeel Sange for fire Stemmer, og Chor med Solo og Duet af ven tidligere fra det tydske Theater bekjendte Opera „Czaren og Tømmermanden”, componeret af Lortzing.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 40. Aargang. No. 318.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 20.11.
Subjects
Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Persons
H.P. Holst · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.05.2015 Print