The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8628 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 6.-kommissionen
Johannes Ingwersen
J.P. With
Hans Wulff
[+]

Sender’s Location

Viborg.

4.12.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt. Teksten blev dog forfattet allerede d. 27.11.1840.

Omnes
Abstract

Frederik 6.-kommissionens medlemmer opfordrer de lokalt ansvarlige for landsindsamlingen rundt om i landet til at indberette de indkomne beløbs størrelse. Derved kan en bestyrelse vælges og Thorvaldsen kan påbegynde sit arbejde med værket.

See Original

Bekjendtgørelser.

Da Undertegnede gjerne, og jo før jo hellere, ønske sig underrettede om Størrelsen af de Bidrag, der maatte indkomme til en Mindestøttes Opførelse for den forevigede Konge, saa anmodes de ærede Herrer i Kjøbstæder som Landdistricter, der godhedsfuld have overtaget sig Uleiligheden med Subscriptionslisternes Distribution og Bidrags Modtagelse, snarest muligt at tilmelde Undertegnede enten til Wiufgaard pr. Veile, eller til Viborg til Stænderdeputerede With eller Wulff, hvis bemeldte Underretning dertil kan indløbe i den første Halvdeel af December Maaned, hvad Udfald Sagen har faaet, paa det at en Generalforsamling kan blive berammet og afholdt, og en Bestyrelses-Committee valgt, som da til Værkets Fuldførelse træffer de fornødne Forføininger, og bemærkes herved, at saadan Bestemmelse snarest muligt maa ansees nødvendig, da Conferentsraad Thorwaldsen under Vinterens Løb gjerne ønskede at fuldføre de af ham overtagne Arbeider.

Viborg, den 27de November 1840.

Ingwersen. Wulff. With.

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 4.12.1840. Se referenceartiklen for mere herom.

Selvom Frederik 6.-kommissionen på dette tidspunkt endnu ikke officielt var valgt som bestyrelse, fremgår det, at kontakten til Thorvaldsen ang. et monument for Frederik 6. var etableret. De indledende diskussioner ang. monumentets berettigelse og de første magtkampe mellem kommissionsmedlemmerne lader til at være trådt i baggrunden på dette tidspunkt.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Aarhus Stiftstidende 4.12.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures
Persons
Frederik 6. · Frederik 6.-kommissionen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.11.2018 Print